МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ БРЕНДА НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

Організація просування в місцях продажу – один із важливих напрямів комунікаційної діяльності з просування бренда. Для магазину це можливість збільшення попиту на конкретні марки та групи товарів, оскільки інформація про продукти, отримана на місці продажу, безпосередньо впливає на поведінку покупців.
На основі аналізу принципів візуального мерчандайзингу визначаються оптимальні підходи до просування бренда на споживчому ринку.

Organization of advancement in the places of sales $ one of important directions of communication activity from brand advancement. For the shop it is an increase possibility of demand on concrete brands and groups of commodities, as information, about products, got in place of sale directly influences on the conduct of buyers. On the basis of analysis of principles of visual merchandising the optimum going is determined near advancement of brand at the user market.

Література: 

1. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление: Бизнес#стратегии для успешного менеджмента / Д.А. Аакер; пер. с англ. – 6#е изд., междунар. – СПб.: Питер, 2003. – 542 с. – (Теория и практика менеджмента).
2. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посібн. /Т.Г. Діброва. – К. : Видавничий дім “Професіонал”, 2009. – 320 с.
3. Канаян К. Мерчандайзинг / К. Канаян, Р. Канаян. – РИП#холдинг, 2003. – 236 с.
4. Велхофф А. Мерчандайзинг: эффективные инструменты и управление товарными категориями /А. Велхофф, Ж. Массон. – М. : Изд. дом Гребенникова, 2004. – 280 с.
5. За результатами досліджень ACNielsen Information*Server NITRO. – 2009.

Завантажити текст статті: