МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ

Розглянуто визначення поняття “інновації”, наведено їх класифікацію. Досліджено маркетинговий складник механізму впровадження інновацій. Визначено найважливіші фактори, які слід враховувати під час виведення на ринок інноваційних ресурсозберігальних систем “інтелектуальна будівля”.

The article considers the scientists’ perspectives on the definition of innovations. The classification of innovations is presented. The role of marketing in the mechanism of innovation implementation is investigated. The most important factors of implementing process are determined with the view of practical proof on the market of Intelligent Buildings.

Література: 

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1995. – 540 с.
2. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке : уч. пос. / П.Ф. Друкер ; пер. с англ.. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. – 272 с.
3. Чухрай Н.І. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: підр. /Н. Чухрай, Р. Патора ; Нац. ун-т “Львів. Політехніка”. Вищ. шк. підприємництва та упр. (м. Лодзь, Польща). – К. : Кондор, 2006. – 397 с.
4. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика : підр. / В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 265 с.
5. Кубишина Н.С., Ставська С.М. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності компаній-інтеграторів “інтелектуальних” систем / Н.С. Кубишина, С.М. Ставська // Економічний вісник НТУУ “КПІ” : зб. наук. пр. – К., 2009. – № 6. – С. 300–304.
6. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р. N 40-IV // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31. – С. 145.
7. Балдин К.В. Инновационный менеджмент / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – М.: Академия, 2007. – 363 с.

Завантажити текст статті: