ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ОСНОВІ ЦИКЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Досліджено сутність та особливості механізму циклічної організації інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах. Розроблено пропозиції для підвищення інноваційно"інвестиційного потенціалу на підприємствах.

Essence and features of mechanism of cyclic management of innovational procedures at engineering industry enterprises have been examined. Suggestions regarding improvement of innovation"investment potential of enterprises have been elaborated.

Література: 

1. Ганущак Л.М. Дослідження організаційно-правових форм управління інноваційним потенціалом підприємств / Л.М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки – 2008. – № 10. – С. 217–226.
2. Денисенко М.П. Д і а г н о с т и к а с п р о м о ж н о с т і п і д п р и є м с т в а д о і н н о в а ц і й н о ї д і я л ь н о с т і / М.П. Денисенко, С.В. Ладика, Ю.П. Лагода // Проблеми науки. – 2008. – № 1. – С. 34–38.
3. Захаркіна Л.С. Збалансування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в процесі стратегічного планування / Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 88–95.
4. Іваноньків О.О. Зарубіжний досвід економічних систем на інноваційній основі / О.О. Іваноньків // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 12. – С. 23–30.
5. Івашина О.Ф. Інституціональні аспекти розвитку венчурного фінансування / О.Ф. Івашина // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2002. – Вип. 141. – С. 161–165.
6. П а л т е р о в и ч В . М . П р о б л е м а ф о р м и р о в а н и я н а ц и о н а л ь н о й и н н о в а ц и о н н о й с и с т е м ы / В.М. Палтерович // Экономика и математические методы. – 2009. – Т. 45. – № 2. – С. 3–18.
7. Ковальчук Т. Актуалітети політики розвитку / Т.Т. Ковальчук, В.К. Черняк, В.Я. Шевчук. – К. : Знання, 2009. – 326 с.

Завантажити текст статті: