РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РЕКЛАМИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІК

У статті було проаналізовано дані щодо розвитку ринку реклами та маркетингових досліджень. На основі виявлених тенденцій запропоновано модель прогнозування обсяг і в цих ринків , що дасть можливість підприємствам адекватно реагувати на зміни в бізнессередовищі та розробляти плани для розвитку й виживання.

Advertisement market development and marketing research data are analyzed in the article. Proposed model of forecasting these markets’ turnovers is based on discovered tendencies and will enable enterprises to react appropriately on changes in business environment and to create appropriate development and survival plans.

Література: 

1. Bureau of Economic Analysis. National Economic Accounts. USA department of commerce [Electronic Resource]. “ URL: http://www.bea.gov/national/tables_releaseschedule.htm.
2. Gyorgy Karpati. D e c r e a s i n g H u n g a r i a n a d m a r k e t [ E l e c t r o n i c R e s o u r c e ] . – U R L : h t t p : / /www.filmneweurope.com/news/hungary/decreasing6hungarian6ad6market.
3. Global Market Research 2005. ESOMAR Industry Report. ESOMAR. – Amsterdam ; Netherlands, 2007. — 68 p.
4. Global Market Research 2008. ESOMAR industry report in cooperation with KPMG Advisory. Published by ESOMAR. – Amsterdam; The Netherlands, 2008. – 116 p.
5. Лилик І.В. Бізнес планування. Проведення практичних тренінгів з бізнес планування та інвестиційного менеджменту: навч.6метод. посіб. для слухачів системи перепідготовки фахівців для малого та с е р е д н ь о г о б і з н е с у / І .В. Ли л и к , О.Л. Ка н іще н к о . – К . : Ук р а ї н с ь к а Ас о ц і а ц і я Ма р к е т и н г у , 2004. – 94 с.
6. Новый универсальный справочник стран и народов мира / сост.: А.Г. Стадник. – Изд. 26е. – Ростовн/Д : Феникс, 2007. – 380 с.
7. Р е й т и н г эффе к т и в н о с т и р е к л амных а г е н т с т в Ук р а и ны п о р е з у л ь т а т ам Ef f i e Awa r d s 2 0 0 9 [Електронний ресурс]. – URL: http://www.adcoalition.org.ua/ru/news/view/192.
8. World Advertising Trends (World Advertising Research Centre, 2008) [Electronic Resource]. – URL: http://www.bl.uk/reshelp/findhelpindustry.

Завантажити текст статті: