ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙНИХ ПРОФІЛІВ КЕРІВНИКІВ В ІЄРАРХІЇ УПРАВЛІННЯ

Виявлено та проаналізовано особливості застосування компетенційного підходу до управління людськими ресурсами організації. Обґрунтовано зміст понять “компетенція”, “компетентність”, “компетенційний підхід”. Проаналізовано сучасну практику застосування компетенційного підходу у визначенні професійних компетенцій в управлінській діяльності керівників різних рівнів управління.

The approaches of application the competency"based performance improvement of human recources are analysed in the article. The concepts «competency"based approach», «competence», «competentness» are analysed. Modern practice of application of the competency"based performance improvement in manager’s activaty is exposed.

Література: 

1. Розвиток р и н к у п о с л у г в ищо ї о с в і т и в к о н т е к с т і Б о л о н с ь к о г о п р о ц е с у і в д о с к о н а л е н н я конкурентної діяльності ВНЗ : матер. наук.метод. конф. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад.; редкол.: Скибінський С. В. та ін. – Львів: Видво Львів. комерц. акад., 2008. – 213 с.
2. Проект Тьюнінг – гармонізація освітніх структур у Європі [Електронний ресурс] : URL: http://tuning.Unideusto.org/tuningeu/images/sтtories/template/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf.
3. Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения / В.И. Байденко. – М. : Исследоват. центр проблем качва подгки спецов, 2006. – 111 с.
4. Селевко Г. Компетентности и их классификации / Г. Селевко. – [Електронний ресурс]: URL: http://matem.uspu.ru/i/inst/math/ subjects/ M04OPDMAT_ MAT2007D02.pd.
5. Паращенко Л.І. Технологія формування ключових компетентностей у старшокласників: практичні підходи / Л.І. Паращенко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – С. 73–85.
6. Spencer L.M. & Spencer S.M. Competence at Work: Models for Superior Performance / L.M. Spencer, S.M. Spencer. – N. Y. : John Wiley & Sons, Ins. – 1993.
7. Dubois D.D. Competencybased Performance Improvement: A Strategy for Organization Change / D.D. Dubois // Human Resource Development Press. – 1993.
8. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики.– К.: К.І.С., 2003.– С. 13–39.
9. Шишов С.Е. Понятие компетенции в контексте качества образования / С.Е. Шишов // Стандарты и мониторинг в образовании. – 1999. – № 2.– С. 30–34.
10. Кузьмина Н.В. Методы акмеологического исследования качества подготовки педагогов /Н.В. Кузьмина. – М.: Исследоват. центр проблем качва подки спецов, 2002. – 68 с.

Завантажити текст статті: