АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ СЕРВІСНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності організаційних заходів для допоміжних, бічних, підсобних виробничих процесів промислових підприємств.

Call attention a method of effect estimate organization measures for auxiliaries, sidelines, subsidiary process of production on the manufactures.

Література: 

1. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко ; ЖІТІ. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 647 с.
2. Горин М.П. Просторові фактори розвитку територіально8виробничих систем / М.П. Горин // Регіональна економіка : наук.практ. журн. – Л. : Ін-т регіональних досліджень НАН України. – 2007. – № 2 (44). – С. 49–58.
3. Підлісна О.А. Ризики господарської діяльності: проблеми класифікації і оцінки / О.А. Підлісна, Ю.В. Тюленєва // Економічний вісник НТУУ “КПІ” : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України “КПІ”. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – С. 326–333.
4. Петрович Й.М. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт : навч. посібник / Й.М. Петрович, А.В. Дубодєлова, І.Г. Устінова, І.І. Новаківський. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2000. – 160 с.
5. Чирков В.Г. Эффектометрия. Популярные очерки / В.Г. Чирков ; НАН Украины, Центр исслед. научн.техн. потенциала и истории науки ; Мин. пром. политики Украины ; Ин-т комплексных техн. эконом. исслед. – К. : Феникс, 2005. – 240 с.
6. Ілляшенко К.В. Використання методологій оцінки ефективності інвестиційних проектів в ринкових умовах господарювання / К.В. Ілляшенко // Вісник ЖДТУ / Економічні науки : наук. журн. – 2005. – № 4 (34). – С. 237–242.
7. Босак І.П. Інформаційне забезпечення управління підприємством / І.П. Босак, Є.М. Палига // Регіональна економіка : наук. практ. журн. – Л. : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. – № 4 (46). – С. 193–196.
8. Нефедова О.Г. Прикладний аспект оцінки конкурентоспроможності підприємств / О.Г. Нефедова // Регіональна економіка : наук. практ. журн. – Л. : Ін8т регіональних досліджень НАН України, 2007. – № 4 (46). – С. 196–202.
9. Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Потокове виробництво : навч. посібник / В.І. Подвігіна, В.О. Гулевич ; НТУУ “КПІ”. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 136 с.

Завантажити текст статті: