ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Проведено аналіз результатів діяльності інститутів спільного інвестування та визначено їх роль у розвитку національного господарства, досліджено проблеми їх функціонування та перспективи розвитку в Україні.

In the article is defined the role of the joint investment intstitutes in development of national economy, are investigated their operation problems and outlook of development in Ukraine.

Література: 

1. Паливода К. Інвестиційний фонд чи традиційний депозит і кредит: порівняльний аналіз іпотечних інструментів / К. Паливода // Банківська справа. – 2002. – № 1. – С. 3–5.
2. Свердел М. О. Перспективи розвитку інвестиційних фондів в Україні / М. О. Свердел // Фінанси України. – 2003. – № 8. – С. 116–118.
3. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України № 2299 –ІІІ від 15.03.2001 (Із змінами та доповненнями на 14.12.06).
4. Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 208-р від 1 квітня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №14. – Ст. 976.
5. Про запровадження системи обов’язкового рейтингування суб’єктів та інструментів фондового ринку: Рішення ДКЦПФР № 542 від 08.12.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – Ст. 3490. – (Скасовано 7.09.2005 р. № 51).
6. Гапчич Д. М. Становлення рейтингової інфраструктури фондового ринку України / Д. М. Гапчич // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 77–82.
7. Алпаров С. Специализированный депозитарий как инфраструктурный элемент системы коллективного инвестирования / С. Алпаров, А. Лапутенко // Рынок ценных бумаг. – 2001. – № 18. – С. 62–64.
8. Колягина А. В России вводятся новые международные стандарты профессиональной подготовки инвестиционных и финансовых аналитиков / А. Колягина // Рынок ценных бумаг. – 2002. – № 3. – С. 74–75.
9. Річний звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp//ssmsc.gov.ua
10. Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг: учеб. / Б. Б. Рубцов.– М.: Экзамен, 2002. – 448 с.

Завантажити текст статті: