КРЕДИТНІ СПІЛКИ ТА ЇХ РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

Розглянуто актуальні питання і особливості функціонування кредитних союзів в Україні. Вивчено підходи до управління ризиками, використовувані як вітчизняними, так і зарубіжними підприємствами в сучасних умовах.

Following topics are question and particularity operation credit union in Ukraine. Study approach to management risk, in use as it were domestic, so it foreign enterprise in modern conditions.

Література: 

1. Витанович І. Історія українського кооперативного руху [Текст] // І. Витанович. − Нью-Йорк: Товариство української кооперації, 1964. – 624 c.
2. Гончаренко В. Про кредитну кооперацію [Текст] / В. Гончаренко // Економіка України. – 2000. – № 4. – С. 25.
3. Гончаренко В. Неприбуткова економічна природа кредитних спілок та кооперативних банків: теорія і практика [Текст] / В. Гончаренко // Вісник НБУ. – 2002. – № 5. – С. 31.
4. Жид Ш. Общества потребителей [Текст] // Б-ка кооператора / Под ред. Е. Ленской. – М.: Изд-во Московского союза потребительных обществ, 1917. – 89 с.
5. Бабенко С. Г. Історія кооперативного руху [Текст] : підруч. для вузів // С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей, Я. Л. Гончарук та ін. – Укоопспілка, Львівська комерційна академія.– Львів: Інститут українознавства НАНУ, 1995. – 410 с.
6. Анциферов А. Н. Кооперативный кредит и кооперативные банки [Текст] // А. Н. Анциферов. – Харьков: Изд-во «Союз» Харьковского кредитного союза кооперативов, 1919. – 168 с.
7. Якоб Е. Хозяйственная теория кооперации [Текст] / Е. Якоб. – М. 1919. – С. 11.
8. Туган-Барановський М. И. Социальные основы кооперации [Текст] / М. И. Туган-Барановський / Предисл.,коммент. Л. А. Булочникова и др. − М.: Экономика, 1989. – 100 с.
9. Слав’юк Р. Кооперативні кредитні установи у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного бізнесу [Текст] /Р. Слав’юк // Фінанси України. – 2000. – № 2 (50). – С. 96–103.
10. Гончаренко В. Неприбуткова економічна природа кредитних спілок та кооперативних банків: теорія і практика [Текст] / В. Гончаренко // Вісник НБУ. – 2002. – № 5. – С. 31.

Завантажити текст статті: