ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ЇЇ НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

Проаналізовано податкову систему України, її основні недоліки та шляхи їх подолання. Зроблено висновки щодо необхідності реформування чинної податкової системи України, узагальнено цілі та завдання податкової реформи. На основі цілей та завдань реформування виведено принципи, за якими має здійснюватися податкова реформа.

In article the tax system of Ukraine, its basic lacks and ways of their elimination are analysed. Conclusions are drawn on necessity of reforming of existing tax system of Ukraine, the purposes and tasks of tax reform are allocated. On the basis of the purposes and reforming tasks, principles according to which there should pass tax reform are deduced.

Література: 

1. Білик М. Д., Золотько І. А. Податкова система України: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 190 с. – На обкл. автори не зазнач. – ISBN 966-574-178-0.
2. Василик Остап Дмитрович. Податкова система України: навч. посіб.: для студ. екон. спец. вищих закл. освіти / Українська держ. фінансова академія. – К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2004. – 447 с. : табл. – З дарчим написом Л. Д. Кучмі.–Бібліогр.: с. 442. – ISBN 966-530-175-6.
3. Система оподаткування в Україні: Зб. законодав. актів зі змінами та доп. за станом на 15 січня 2004 р. / Микола Петрович Кучерявенко (упоряд.), Михайло Володимирович Жернаков (упоряд.). – Х.: Легас, 2004. – 694 с. – ISBN 966-8202-08-2.
4. Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І., Андрєєв П. П., Асадча Н. Г. Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України /Микола Янович Азаров (гол. ред.). – К.: НДФІ, 2004. – 344 с. : рис. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 966-7675-17-3.
5. Дікань Лариса Василівна, Воїнова Тетяна Сергіївна. Податкова система: навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т / Л. М. Сєдова (відп. ред.). – Х.: ХДЕУ, 2002. – 251 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 228–234. – ISBN 966-676-050-9.
6. Кучерявенко Николай Петрович. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. – Х.: Консум, 1997. – 256 с. – ISBN 966-7124-03-7.
7. Бородіна О. М., Бурлай Т. В., Горшкова Н. І., Гончар Н. Ю., Дубровський В. І. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення: моногр. / Інститут економіки та прогнозування НАН України / І. В. Крючкова (ред.). – К.: Основа, 2007. – 488 с. – ISBN 978-966-699-228-7.
8. Бойчик Ірина Михайлівна. Економіка підприємства: навч. посіб. – Вид. 2-е, доп., перероб. – К.: Атіка, 2007. – 528 c. – Бібліогр.: с. 521–523. – ISBN 966-326-212-5.
9. Афанасьєв Микола Васильович, Плоха Олена Борисівна. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. /Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ВД «Інжек», 2007. – 320 с. – Бібліогр.: с. 310–311. – ISBN 978-966-392-105-1.
10. Бурковський В. В., Кармозін В. Я., Каламбет С. В., Водолазська О. А. Податки: навч. посіб. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998. – С. 611.
11. Василькова Т. В., Кондукова Е. В. Податковий аудит в галузях економіки / Державна податкова адміністрація України; Національний ун-т держ. податкової служби України / А. О. Чугаєв (ред.). – Ірпінь: НУ ДПСУ, 2007. – 208 с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: в кінці розділів. – ISBN 966-337-080-7.
12. http://www.rate1.com.ua/uk/archive/228/opodatkuvannja-u-sviti/
13. Концепція реформування податкової системи України.– http://www.dkrp.gov.ua

Завантажити текст статті: