ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Стаття присвячена найбільш актуальній на сьогодні проблемі – економічній кризі в Україні, аналізу її виникнення і дослідженню шляхів її подолання.

The article is devoted the most for today issue of the day – economic crisis in Ukraine, to the analysis of its origin and research of ways of its overcoming.

Література: 

1. Гальчинський, А.С., Єщенко, П.С. Основи економічної теорії [Текст] / Палкін Ю.І. – К. : Вища школа, 2007 . – 241 с. - ISBN 966-8556-54-2.
2. Гальчинський, А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти: наукове видання. [Текст] / Інститут стратегічних оцінок. – К. : Либідь, 2006 . – 312 с. – ISBN 966-06-0455-6.
3. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2000. – 26 квітня.
4. Блауг, М. Економічна теорія в ретроспективі [Текст] / Пер. з англ. І.Дзюб. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи”, 2001. – 670 с. – ISBN 966-500-147-7.
5. Гаврилишин, О. Основні елементи теорії ринкової системи. [Текст] // Гаврилишин, О. — К.: Наук, думка, 1992. – С. 108 – 126. – ISВN 5-12-003271-0.
6. Єщенко, П., Палкін, Ю. Сучасна економіка [Текст] / Навчальний посібник – К. : Вища шк., 2005. – 325 с. – ISBN 966-642-225-5.
7. Маййєр, Джеральд М., Раух, Джемс Е. Основні проблеми економіки розвитку [Текст] / Філіпенко А. – К. : Либідь, 2003. – 688 с. –ISBN 966-32-8556-8
8. Філіпченко, А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації [Текст] / Навчальний посібник – К. : “Знання”, 2000. – 174 с. – ISBN 966-618-069-3.
9. Михасюк, І., Мельник А. Державне регулювання економіки [Текст] / Крупка М., Залога З. - К. : Атіка, 2000. – 591 с. – ISBN 966-7714-24-1.
10. Швиданенко, О. А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] / Монографія. Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2007. –312 с. – Бібліогр.: с. 280-291. – ISBN 966-574-963-3.
11. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [Текст] / За ред.. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Ін-т економічного прогнозування; Фенікс, 2003. – 1008 с. – ISBN 966–574–280–9.

Завантажити текст статті: