ОЦІНКА ЗБИТКОВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ УКРАЇНИ

Розглянуто сучасні підходи до визначення реальної збитковості вугледобувних підприємств України. Наведено основні критерії щодо закриття вугільної шахти відповідно до потреб національної економіки.

The modern going is considered near determination of real unprofitableness of coal enterprises in Ukraine. Basic criteria are resulted in relation to closing of coal mine in obedience to the necessities of national economy.

Література: 

1. Акмаєв А .І . О ц і н к а р е а л ь н о ї з б и т к о в о с т і в у г л е д о б у в н и х п і д п р и є м с т в / А . І . А к м а є в , В.М. Бєлозерцев, І.А. Фесенко // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – № 4(14) – С. 9–15.
2. Українсько&російський економічний тлумачний словник / Авт.&упоряд.: В.М. Копоруліна. – X. : Факт, 2005. – 400 с.
3. Про структурну перебудову вугільної галузі: Указ Президента України від 7 лютого 1996 р. № 116/ 96 [Електронний ресурс]. – URL: http://uazakon.com/document/spart83/inx83405.htm.
4. Про затвердження порядку визначення вугледобувних підприємств, яким надається державна підтримка, та механізм її надання : Постанова КМУ від 6 січня 1999 р. № 26 [Електронний ресурс]. – URL: http://www.uapravo.net/data2008/base58/ukr58838.htm.
5. Пр о з а т в е р дже н н я По р я д к у в и з н а ч е н н я т а н а д а н н я д е ржа в н о ї п і д т р имк и в у г л е д о б у в н им підприємствам: Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1733 [Електронний ресурс]. – URL: http://www.uapravo.net/data2008/base51/ukr51395.htm.
6. Тулуб С.Б. Состояние и перспективы развития угольной промышленности Украины / С. Б. Ту&луб. – К.: УкрНиипроект, 2007. – 70 с.
7. Закриваємо шахти – відкриваємо скриньку Пандори // Охорона праці. – 2008. – № 6.
8. Мамутов В. Добывать уголь самим или надеяться на импорт? / В. Мамутов, В. Василенко // Рабочая газета. – 2003. – № 5, 6.

Завантажити текст статті: