ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ВИМІРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Розглянуто аспекти концепції сталого розвитку для локального використання у межах окремої складової. Наведено основні положення сталого розвитку. Зазначено основні положення проектного менеджменту для реалізації засад сталого розвитку у зрізі техніко-технологічної складової. Запропоновано практичну реалізацію положень концепції сталого розвитку для визначення економічного розвитку областей країни. Визначено набір даних та наведено графічну інтерпретацію отриманого результату.

The aspects of conception of steady development for the local use within the limits of separate constituent are considered at this article. The substantive provisions of steady development are resulted. The substantive provisions of project management for realization of principles of steady development in a cut technical and technological constituent are resulted. Practical realization of positions of conception of steady development for determination of economic development of areas of country is offered. Set of data and graphic interpretation of received result are pointed.

Література: 

1. Згуровский М. З., Гвишиани А. Д. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития в контексте качества и безопасности жизни людей (2005–2007/2008 годы). – К.: Политехника, 2008. – 331 с.
2. Держкомстат [Електронний ресурс]: Державний комітет статистики України. – Електрон. дані. (12 файлів). – 2007. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
3. Згуровський М. З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз заданими 2005 р. [Текст] / М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 84 с. – Бібліогр.: с. 84. – 500 пр. – ISBN 966-622-217-5.
4. WEF [Electronic Resource]: World Ecomomic Forum. – Електрон. дані. (1 файл). – 2007. – Mode of access: www.weforum.org. – Last access: 16 March 2007. – Title from the screen.
5. HF [Electronic Resource]: Heritage Fundation. – Електрон. дані. (1 файл). – 2007. – Mode of access: www.heritage.org – Last access: Read 15 June 2007. – Title from the screen.
6. Гуржій А. М., Каракай Ю. В., Петренко З. О., Вавіліна Н. І., Куранда Т. К. Інноваційна діяльність в Україні [Текст] // Український ін-т науково-технічної і економічної інформації. – К.: УкрІНТЕІ. 2006. – 152 с. – Бібліогр.: с. 82–85. – ISBN 966-7505-85-5.
7. Корпоративный менеджмент [Electronic Resource]: Управление проектами. Введение впроектный менеджмент. – Електрон. дан. (1 файл). – 2009. – Mode of access: http://www.cfin.ru/itm/project/ – Last access: Read 23 февраля 2009. – Title from the screen.

Завантажити текст статті: