ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Уточнено сутність й завдання стратегічного планування в організації, досліджено проблему розвитку методології та застосування практики стратегічного планування в сучасних організаціях, в тому числі органів державного управління. Визначено взаємозв’язок стратегічного планування та стратегічного менеджменту організації, виявлено сутність та
зміст контролю в органах державного управління, розглянуто методи стратегічного планування в державних та неприбуткових організаціях.

The essence and the tasks of strategic planning were specified, the problem of methodology development and application of strategic planning practice in modern organizations was investigated, including the local self-government organs. The interrelations between strategic management and srtategic planning is determined, the methods of strategic planning in state and non-profitable organizations are considered.

Література: 

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. – 7-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с: ил. – (Серия «Теория менеджмента»).
2. Армстронг Майкл. Стратегическое управление человеческими ресурсами: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – VIII, 328 с. – (Серия «Менеджмент для лидера»).
3. Ашаді Н. Д. Стратегічне планування діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.01 / НАН України. – Х., 2004. – 20 с.
4. Вакуленко В. М. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління [Текст] : автореф. дис… канд. даук з держ. упр.: 08.06.01 / НАН України. – К., 2003. – 24 с.
5. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навч. посіб. / За заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 352 с.
6. Ляско В. И. Стратегическое планирование развития предприятия: учеб. пособие для вузов / В. И. Ляско. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 288 с.
7. Мар’яненко Г. І. Інноваційна стратегія розвитку місцевого самоврядування шахтарських міст [Текст]: автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 08.06.01 / НАН України. – Х., 2006. – 22 с.
8. Олуйко В. М. Кадрові процеси в державному управлінні України [Текст] : автореф. дис…д-ра. наук з держ. упр.: 08.06.01 / НАН України. – К., 2006. – 27 с.
9. Ортинський В. Л., Кісіль З. Р., Ковалів М. В. Управління в органах виконавчої влади України: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища [Текст] : автореф. дис… д-ра. екон. наук: 08.06.01 / НАН України. – К., 2003. – 34 с.

Завантажити текст статті: