ІННОВАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню стану, динаміки та тенденцій інноваційного технологічного розвитку галузі машинобудування України. Проаналізовано окремі аспекти інноваційної діяльності підприємств, визначено специфіку попиту на інноваційні технології в межах галузі. Визначено, що до останнього часу спостерігалась повільна позитивна тенденція інноваційного розвитку галузі, яка, проте стримується поточним економічним спадом та відповідним спадом виробництва в галузі, проте навіть за таких умов обсяги реалізованої інноваційної продукції галузі продовжували зростати. Виявлено, що інноваційно активні підприємства віддають перевагу залученим технологіям, натомість, щоб використовувати технології, створені власними силами. Також виявлено, що в межах машинобудівного ринку існують певні неузгодженості між попитом та пропозицією на інноваційну, зокрема, технологічну продукцію, внаслідок чого переважна частина інноваційної продукції машинобудування експортується і є незатребуваною на внутрішньому ринку, водночас підприємства-споживачі в межах машинобудівної галузі вкладають кошти в придбання імпортного обладнання. Визначено, що в межах галузі мають місце зміни економічного характеру, які роблять її відкритою до подальшого інноваційного розвитку.

Література: 

1. Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2013 роках / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm
2. Король К. В. Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні / Король К. В. // Економічний вісник Донбасу. - № 1 (35). – 2014. – с. 157-162.
3. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами : архіви по роках / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2014.html
4. Зозульов О. В. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств в сучасних умовах / О. В. Зозульов, М. О. Базь, Т. О. Царьова // Маркетинг в Україні - № 6. – 2008. – с. 23-35.
5. Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.]. – К. : НІСД, 2014. – 57 с.
6. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 152 с. – (Сер. «Економіка», вип. 15).
7. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник [Електронний ресурс] / від за вип. Кармазіна О.О. // Державна служба статистики України. – 2013. - Режим доступу:
http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
8. Коломицева О.В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / О.В. Коломицева, Н.В. Васюк // Вісник Дніпропетровського університету. – 2012. – Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201263/113-118.html
9. Гойхман М. І. Сучасні тенденції розвитку національної економіки / М. І. Гойхман // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - № 1 (19). – 2014. – с. 31-35.
10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник [Електронний ресурс] / від за вип. Калачова І.В. // Державна служба статистики України. – 2012. - Режим доступу:
http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm
11. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник [Електронний ресурс] / від за вип. Калачова І.В. // Державна служба статистики України. – 2011. - Режим доступу:
http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm

Завантажити текст статті: