INNOVATIVE TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF MECHANICAL ENGINEERING IN UKRAINE

Article is devoted to research of a state, dynamics and tendencies of innovative technological development of mechanical engineering of Ukraine. Separate aspects of innovative activity of the enterprises are analysed, specifics of demand for innovative technologies within the branch are defined. It is revealed that recently the positive tendency of slow innovative development of branch which is now restrained by the current economic decline in production was observed, however even volumes of the realized innovative production of branch continue to grow in such conditions. It is defined that innovatively active enterprises prefer to buy technologies, but not to use it’s own development. It is also defined that within branch there are some mismatches between demand for innovative production and its offer therefore innovative production of branch is mainly exported, and isn't requested in domestic market, and domestic consumers buy technologies and the equipment abroad. It is defined that within branch there were changes of economic character as a result of which the branch is open to further innovative development.
Keywords: mechanical engineering, innovations, new technologies, innovative technological development

References: 

1. Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2013 роках / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm
2. Король К. В. Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні / Король К. В. // Економічний вісник Донбасу. - № 1 (35). – 2014. – с. 157-162.
3. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами : архіви по роках / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2014.html
4. Зозульов О. В. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств в сучасних умовах / О. В. Зозульов, М. О. Базь, Т. О. Царьова // Маркетинг в Україні - № 6. – 2008. – с. 23-35.
5. Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.]. – К. : НІСД, 2014. – 57 с.
6. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 152 с. – (Сер. «Економіка», вип. 15).
7. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник [Електронний ресурс] / від за вип. Кармазіна О.О. // Державна служба статистики України. – 2013. - Режим доступу:
http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
8. Коломицева О.В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / О.В. Коломицева, Н.В. Васюк // Вісник Дніпропетровського університету. – 2012. – Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201263/113-118.html
9. Гойхман М. І. Сучасні тенденції розвитку національної економіки / М. І. Гойхман // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - № 1 (19). – 2014. – с. 31-35.
10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник [Електронний ресурс] / від за вип. Калачова І.В. // Державна служба статистики України. – 2012. - Режим доступу:
http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm
11. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник [Електронний ресурс] / від за вип. Калачова І.В. // Державна служба статистики України. – 2011. - Режим доступу:
http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm

Upload article :