СТОХАСТИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Стаття присвячена розробці і обґрунтуванню методологічних особливостей розвитку підприємств на інвестиційно-інноваційних засадах в умовах трансформації економіки, методів та форм їх практичної реалізації, визначення напрямків інвестиційно-інноваційного процесу національної економіки. Проаналізовано причини негативної динаміки інвестиційно-інноваційних процесів у промисловому секторі за 2005-2012 рр.; обґрунтовано особливості парадигми капіталоємності розвитку ринку цінних паперів, визначено головні чинники підвищення ефективності виробничого капіталу; умови й джерела інвестиційного забезпечення технологічного оновлення, реструктуризації та підвищення конкурентоздатності суб’єктів господарювання. Доведено, що фінансовий капітал ринку цінних паперів характеризується сукупністю показників, які відображають його реалізований та нереалізований стан. Здійснено аналіз структури та динаміки основних джерел формування фінансового потенціалу ринку цінних паперів на основі грошових заощаджень промислових підприємств. У дослідженні сформульовано рекомендації стосовно умов підвищення реалізації фінансового потенціалу ринку цінних паперів у напрямку удосконаленої версії оптимізації портфельних інвестицій.

Література: 

1. Бажел Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. / Ю. Бажак – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.
2. Грищенко Т.В. Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів / Т.В. Грищенко, І.С. Івахненко. // Економіка та держава. – 2010. – № 7. – С. 17-20.
3. Гохберг Л., Кузнецова И. Инновационные процессы: тенденции и проблемы. / Л. Гохберг, И. Кузнецова. // Экономист. – 2002. – № 2. – с. 56.
4. Багриновский К.А., Исаева М.К. Анализ и моделирование механизмов инвестирования в инновационное развитие / К.А. Багриновский, М.К. Исаева // Экономика и математические методы – т. 41. – № 4. – 2005. – с. 3-17.
5. Інноваційне законодавство України. Повне зібрання нормативно-правових актів. У 3-х томах. Укладачі: авт. кол. / гл. ред. В.В. Костицький. – К.: Урядовий кур’єр. – 2003. – Т.1. – 284 с.; Т. 2. – 192 с.; Т. 3. – 152 с.
6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. збірник. – К.: Держстат України; 2012. – 360 с.
7. Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций) / В.П. Соловьев. – К.: Феникс, – 2003. – С. 391.
8. Составлено по данным Всемирного банка http://www.worldbank.org /.
9. Федоренко В.Г. Гносеологічні аспекти економіко–фінансового дослідження фондового ринку. / В.Г. Федоренко. // Фондовий ринок. – № 32. – 2004. с. 24-30.
10. Статистична інформація [Електронний ресурс]. / Державне агентство України з інвестицій та інновацій. – Режим доступу: http:www.in.gov.ua / – 25/01/2010 р.
11. Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2012 р. Інновації для розвитку ринку. С. 23, 27, 28, 31-36, 39, 40. – Финансовые новости E-Finance.com.ua.
12. Нейман Д., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. / Д. Нейман, О. Моргенштерн. – М.: Наука. – 1970. – 707 с.
13. Markowitz H.M. Portfolio Solection: Efficient Diversification of Investments. / H.M. Markowitz. – New York: Wileu, 1959. – 137 c.
14. Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. / Ф. Найт. – М.: Дело, 2003. – 359 с.
15. Мозговий О.Н. Фондовий ринок України. / О.Н. Мозговий. – К.: Феникс, – С. 232.
16. НБУ Департамент платіжного балансу. Платіжний баланс 2005-2012 рр. www.bank.gov.ua/control/uk.

Завантажити текст статті: