ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті піднімаються питання теоретичного обґрунтування і розмежування таких категоріальних понять як фактори (передумови) виникнення ризиків, ризикоутворюючі фактори, ризикові ситуації та ризик. Висвітлено та доведено діалектичний зв’язок між факторами (передумовами), ризикоутворюючими факторами та ризиками, що сприяє розумінню природи ризиків інвестиційного проекту та сприяє пошуку адекватних засобів управління ними. Наведено класифікацію факторів (передумов) виникнення ризиків, а також ризикоутворюючих факторів. Зазначено, що ідентифікацію ризиків необхідно проводити в порядку пріоритетності для об’єкту дослідження. Визначено, що процес ідентифікації ризиків інвестиційного проекту проводиться за допомогою системного підходу відносно досліджуваного об’єкту. На основі чого було скориговано процес ідентифікації ризиків інвестиційного проекту промислових підприємств, що базується на виділенні причин, ризикоутворюючих факторів, а також ризиків та їх поєднанні у межах конкретних ризикових ситуацій. Відправною точкою в ідентифікації ризиків є визначення найбільш негативної події (наслідку) відносно досліджуваного об’єкту.

Література: 

1. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання : навч. посібник / Н. І. Машина. — К. : Центр навч. літерат., 2003. — 188 с.
2. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза и др. / Под ред. И. Юргенса. — М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2002. — 512 с.
3. Философский энциклопедический словар / Ред.-сост. Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. — М. : ИНФРА-М, 2003. — 576 с.
4. Стратегии бизнеса : Аналитический справочник / С. А. Айвазян, О. Я. Балкинд, Т. Д. Баснина и др. // под ред. Г .Б. Клейнера. — М. : КОНСЭКО, 1998. — 273 с.
5. Миронов А. Н. Взаимодействие факторов риска инвестиционных проектов / А. Н. Миронов // Известия РГПУ им. А. И. Герцена : Общественные и гуманитарные науки. — 2008. — № 58. — С. 177 - 180
6. Цопа Н. В. Сущность и особенности идентификации факторов риска в сфере услуг / Н. В. Цопа // Экономика и управление. — 2011. — №4. — С. 75 - 82.
7. Булгакова С., Микитюк І. Бюджетний ризик: сутність, класифікація, фактори ризику / С. Булгакова, І. Микитюк // Вісник КНТЕУ : Фінанси та банківська справа. — 2010. — № 1. — С. 59 - 68.
8. Kindinger, J. P., Darby, J. L., Risk Factor Analysis — A New Qualitative Risk Management Tool, Proceedings of the Project Management Institute Annual Seminars & Symposium September 7–16, 2000, Houston,Texas, USA. [E-resource]. — Access mode : https://www.lanl.gov/orgs/d/d5/documents/risk-fact.pdf
10. Романов В., Бутуханов А. Рискообразующие факторы : характеристика и влияние на риски / В. Романов, А. Бутуханов // Моделирование и анализ безопасности, риска и качества в сложных системах : Труды международной научной школы МА БРК (Россия, СПб. 18-20 июня, 2001). — СПб. : Омега, 2001. — 370 стр.
6. Скриба Н. Н. Система внутриотраслевых рискообразующих факторов торговой сферы республики Беларусь / Н. Н. Скриба // Економіка Криму : наук. практ. журн. — 2006. — № 17. — С. 53 - 56.
11. Dembo, Ron S., Andrew Freeman Seeing Tomorrow: Rewriting the Rules of Risk, John Wiley & Sons, Apr 16, 1998, 270 p.
12. Kloman, H. Felix. Integrated Risk Assessment. Current Views Of Risk Management [E-resource]. — Access mode : www.garp.com
13. Dembo, R. S. Mark-to-Future : A Consistent Firm-Wide Paradigm for Measuring Risk and Return // Risk Management and Analysis: Measuring and Modelling Financial Risk, John Wiley & Sons Lts., 1998, Vol. 1., P. 225 - 236.

Завантажити текст статті: