МАРКЕТИНГОВА ОСВІТА В УМОВАХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Як відомо, загальна ринкова методологія охоплює все більше сфер діяльності людини. Проведено ретроспективний аналіз маркетингових наукових шкіл, які створені і успішно функціонують в Україні. Показано, що на сьогодні вищі навчальні заклади України здебільшого готують фахівців з маркетингу без профілізації, за принципом “всі для всіх”. Внаслідок порушення експортно-імпортного балансу країни дисципліни з маркетингових досліджень й промислового маркетингу у вищих навчальних закладах мають посилитися науково-практичними знаннями з галузей, що складають основу експорту. Саме промисловість, що досить рівномірно розташована територією України, може оживити науково-виробничий потенціал та генерувати необхідність створення нових робочих місць. Таким чином можна певною мірою зменшити міграцію з регіонів до столиці. Від рівня розвитку промисловості, в решті решт, залежать як доходи державного бюджету, так і добробут населення. Обґрунтовано, що в цілому вітчизняна економіка вимагає реіндустріалізації, яка дає поштовх науково-дослідного та освітнього потенціалу в сфері маркетингу.

Література: 

1. Маркетингова освіта в Україні / Зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.. — К. : КНЕУ, 2013. — 72 с.
2. Державний комітет статистики України [електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Тєлєтов О.С. Інновація та розвиток людства. Історія і сучасність / О.С. Тєлєтов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – С. 13–24.
4. Симоненко П.М. Україні потрібна нова індустрія / Симоненко П.М. К. : Друкарня Діапринт, — 2013. — 128 с.
5. Телетов А.С. Состояние реального сектора экономики современной Украины / А.С. Телетов, Н.В. Провозин // Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях : монография. — Донецк : Ноулидж, 2013. — С. 6—13.
6. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительных предриятиях : [навчальний посібник] / П.Г. Перерва. — Х. : Основа, 1993. — 288 с.
7. Ткаченко М.О. Організаційно-економічний механізм управління потенціалом інноваційною розвитку підприємства / О.М. Ткаченко, С.А. Мехович // Зб. матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Економічні проблеми сталого розвитку”, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету (Суми, 3—5 квітня 2012 р.) / за заг. Ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.3. — С. 105—106.

Завантажити текст статті: