СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розглянуто сучасні тенденції трансформації управління і регулювання діяльності суб’єктів глобальної економіки, розкрито неефективність командно-ієрахічного та переваги мережевого типів економічного управління та регулювання.

In this paper we consider modern transformational tendencies of management and regulation of activity of global economy's subjects. Noneffectivity of hierarchical management types and advantages of network ones are analyzed.

Література: 

1. Базилевич В. Д. Закономірності розвитку національного ринку в глобалізованому світі // Економіка і управління. – 2004. – № 2. – С. 5–10.
2. Білорус О. Цивілізаційні межі атлантичної глобалізації та проблеми інтелектуалізації розвитку // Економічний часопис ХХІ. – 2005. – № 1–2. – С. 3–11.
3. Бочан І. О., Михасюк І. Р. Глобальна економіка: підруч. – К.: Знання, 2007. – 403 с. – ISBN 966-346-246-9.
4. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти: наук. вид. – К.: Либідь, 2006. – 312 с. – ISBN 966-06-04555-6.
5. Лукашевич В. М. Глобалистика: учеб. пособие. – Львов: «Новий світ-2000», 2004. – 392 с. – ISBN 966-7827-46-1.
6. Стігліц Джозеф. Глобалізація та її тягар: пер. з англ. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 252 с. – ISBN 966-518-217-X.
7. Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. – К.: Знання, 2007. – 670 с. – ISBN 966-346-268-X.
8. Швиданенко О. А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти: моногр. – К.: КНЕУ, 2007. – 312 с. – ISBN 966-574-963-3.
9. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение? // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 8. – С. 3–22.
10. Иванов Н. Глобализация и общество: проблемы управления // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 4. – С. 3–15. – ISSN 0131-2227.
11. Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: моногр. – К.: КНЕУ, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-483-005-5.

Завантажити текст статті: