СТРАТЕГІЯ АДАПТАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ДО ПЛИННОГО СЕРЕДОВИЩА

Глобалізація в економіці, зростаюча інтеграція в світі, посилення конкуренції на національних і міжнародних ринках, висока інтенсивність науково-технічного та технологічного процесу занурюють підприємства в середу, яка вимагає від них все більш глибокого прогнозування і масштабного оновлення основних сфер діяльності. У даній науковій статті розглядається необхідність постійних змін діяльності підприємства відповідно до умов навколишнього середовища. У цьому контексті пропонується алгоритм адаптації стратегії промислового підприємства, апробований на прикладі малого інноваційного промислового підприємства м. Пскова , що спеціалізується на проектуванні та виробництві сучасного гальванічного обладнання. Алгоритм дозволяє своєчасно реагувати на зміну навколишнього середовища і враховує зв'язок змін факторів навколишнього середовища з результуючими показниками діяльності промислового підприємства. Також встановлено, що рішення про вибір стратегії приймається на основі функції корисності.
адаптація стратегій, алгоритм, середовище, що змінюється, стратегії підприємств

Література: 

1.Окороков, В.Р. Управление организацией в меняющемся мире / В.Р. Окороков, А.А. Тимофеева, Г.А. Клементьев; под ред. В.Р. Окорокова, Ю.А. Соколова. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 362 с.
2. Городилов С.В., Воробьев А.Д. Проблемы и подходы к методическому обеспечению процесса формулирования стратегии на предприятии // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. - №5. - С.20-28
3. Амельченко А.В. Теория и методология формирования и оценки стратегий развития промышленного предприятия: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук / С.-Петерб. гос. инженер.-экон. ун-т. - Санкт-Петербург, 2009. - 39 с.
4. Белокопытова Н. Г., Искусство разработки и реализации стратегии: новое видение / Н.Г. Белокопытова, И.П. Геращенко, Н.И. Горбачев и др.; под общ.ред. к.э.н. С.С. Чернова ; Центр развития науч. сотрудничества. - Новосибирск: СИБПРИНТ, 2009. - 162 с.
5. Буренина Г.А. Стратегический анализ и анализ рисков предприятия / Г. А. Буренина, Е. В. Николова; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2002. - 93 с.
6. Евсеева С.А. Стратегии поведения организаций в меняющемся мире / В.Р. Окороков, С.А. Евсеева, О.А. Кальченко// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки.– СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – №6. – С. 112-115.
7. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения: пер. с англ./ под ред. И.Ф. Шахнова. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.

Завантажити текст статті: