ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті визначено поняття прибутковості підприємства та фактори впливу на прибутковість. Охарактеризовано поняття якості прибутку, що визначається через структуру джерел формування прибутку. Проаналізовано організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства, його функціональні та забезпечувальні елементи, організаційно-економічні елементи, конкретизовано його складові. Розмежовано організаційні (управління; планування; маркетингові дослідження; зовнішньо-економічні зв’язки; механізми лізингу та оренди) та економічні (інноваційно-інвестиційні заходи; фінансово-кредитний механізм; страхування та оподаткування; ціноутворення; мотиваційні механізми; засоби стимулювання підвищення конкурентоспроможності) характеристики механізму. Визначено, що важливу роль в ефективності самого механізму відіграє держава через створення умов для діяльності підприємств. Запропоновано шляхи підвищення прибутковості підприємства.

Література: 

1. Кульман А. М. Экономические механизмы / А. М. Кульман. – М. : Прогресс. – 1993. – 360 с.
2. Чепурко В. В. Моделі ситуаційної діагностики стану аграрних підприємств / В. В. Чепурко // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 79-90.
3. Огійчук М. Ф. Суть прибутку та підходи до методики його визначення / М. Ф. Огійчук // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 31–45.
4. Олійник О. В. Прибутковість різних видів економічної діяльності і тенденції їх розвитку / О. В. Олійник // Вісник ХНАУ. Серія: Економіка АПК і природокористування. – Х., 2008. – № 7. – С. 3–11.
5. Плаксієнко В. Я. Методика визначення фінансових результатів та відображення їх в обліку / В. Я. Плаксієнко, О. І. Дацій // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 2. – С. 16–21.
6. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории. Микроэкономика : учеб. пособие / Б. Ф. Андреев ; под ред. акад. В. А. Петрищева. – СПб. : Лениздат, 1998. – 574 с.
7. Основи економічної теорії : навч. посібник / За ред. В. О. Білика, П. Т. Саблука. – К. : ІАЕ, 1999. - 468 с.
8. Першко Л. О. Сутність організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення / Л. О. Першко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 2003. – № 2. – С. 90-94.
9. Гудак В.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарського виробництва: суть та особливості / В.В. Гудак // Сталий розвиток економіки. – 2011. - № 2. – С. 73-77.
10. Пабат О.В. Органи управління ціноутворенням в Україні // Право і Безпека. Науковий журнал. - № 5 (37) 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_5/PB-5/PB-5_62.pdf )
11. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств / Павловська О.В. // Фінанси України. – 2007. - №11. – с. 54-60.
12. Малицький А.А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: сутність та структура // Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Простір і час сучасної науки" 19 - 21 квітня 2012 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/malitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura/

Завантажити текст статті: