ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC MECHANISM OF PROVIDING OF PROFITABILITY OF ENTERPRISE

The article defines the concept of profitability and impacts on profitability. The characteristic of the concept of quality earnings, as determined through the structure of the sources of income. Analyzed the organizational and economic mechanism to ensure the profitability of the enterprise, and its functionality interim elements , organizational and economic elements specified its components. Differentiated organizational (management, planning, marketing research, foreign economic relations, leasing and rental arrangements) and economic (innovation and investment measures, financial and credit mechanism, insurance and taxation, pricing, motivational mechanisms, spurring increasing competitiveness) features mechanism. It was determined that an important role in the efficiency of the mechanism of the state plays by creating conditions for businesses. Proposed the ways of increasing profitability.

References: 

1. Кульман А. М. Экономические механизмы / А. М. Кульман. – М. : Прогресс. – 1993. – 360 с.
2. Чепурко В. В. Моделі ситуаційної діагностики стану аграрних підприємств / В. В. Чепурко // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 79-90.
3. Огійчук М. Ф. Суть прибутку та підходи до методики його визначення / М. Ф. Огійчук // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 31–45.
4. Олійник О. В. Прибутковість різних видів економічної діяльності і тенденції їх розвитку / О. В. Олійник // Вісник ХНАУ. Серія: Економіка АПК і природокористування. – Х., 2008. – № 7. – С. 3–11.
5. Плаксієнко В. Я. Методика визначення фінансових результатів та відображення їх в обліку / В. Я. Плаксієнко, О. І. Дацій // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 2. – С. 16–21.
6. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории. Микроэкономика : учеб. пособие / Б. Ф. Андреев ; под ред. акад. В. А. Петрищева. – СПб. : Лениздат, 1998. – 574 с.
7. Основи економічної теорії : навч. посібник / За ред. В. О. Білика, П. Т. Саблука. – К. : ІАЕ, 1999. - 468 с.
8. Першко Л. О. Сутність організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення / Л. О. Першко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 2003. – № 2. – С. 90-94.
9. Гудак В.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарського виробництва: суть та особливості / В.В. Гудак // Сталий розвиток економіки. – 2011. - № 2. – С. 73-77.
10. Пабат О.В. Органи управління ціноутворенням в Україні // Право і Безпека. Науковий журнал. - № 5 (37) 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_5/PB-5/PB-5_62.pdf )
11. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств / Павловська О.В. // Фінанси України. – 2007. - №11. – с. 54-60.
12. Малицький А.А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: сутність та структура // Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Простір і час сучасної науки" 19 - 21 квітня 2012 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/malitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura/

Upload article :