ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАУКОЄМНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття наукоємність та наукоємне підприємство. Обґрунтовано вплив об’єктів інтелектуальної власності на конкурентоспроможність підприємства. Доведено, що ефективне використання результатів науково-технічної творчості, введення у господарський обіг об’єктів інтелектуальної власності підприємства є фактором конкурентоспроможності наукоємного підприємства. Основними способами комерціалізації результатів науково-технічної творчості є використання у власному виробництві та передача прав на об’єкти інтелектуальної власності. Використання у виробничій діяльності підприємства об’єктів права промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) сприяє підвищенню якості продукції та створенню унікальних характеристик, що призводить до кращого задоволення потреб споживачів та тимчасового монопольного становища на ринку. Додатковий дохід підприємство може отримати від продажу та передачі прав на результати науково-технічної творчості. Це призводить до підвищення прибутковості, ринкової вартості компанії, інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності підприємства.

В статье проанализированы подходы к понятию наукоемкость и наукоемкое производство. Обосновано влияние объектов интеллектуальной собственности на конкурентоспособность предприятия. Доказано, что эффективное использование результатов научно-технического творчества, введение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности является фактором конкурентоспособности наукоемкого предприятия. Основными способами коммерциализации результатов научно-технического творчества являются: использование в собственном производстве и передача прав на объекты интеллектуальной собственности. Использование в производственной деятельности предприятия объектов права промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) способствует повышению качества продукции и созданию уникальных характеристик. Дополнительный доход предприятие может получить от продажи та передачи прав на результаты научно-технического творчества. Это приводит к повышению прибыльности, рыночной стоимости компании, инвестиционной привлекательности та конкурентоспособности предприятия.

Література: 

1. Варшавский А. Е. Наукоемкие отрасли и высокие технологии: определение, показатели, техническая политика, удельный вес в структуре экономики России / А. Е. Варшавский // Экономическая наука современной России. – 2000. – № 2. – С. 61–83.
2. Наказ Міністерства промислової політики України «Про затвердження Методики ідентифікації українських високотехнологічних промислових підприємств» від 08 лютого.2008 N 80. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0080581-08
3. Саліхова О.Б. Оцінка високотехнологічної виробничої сфери – фундамент для створення дієздатної інноваційної стратегії держави [Електронний ресурс]/ О.Б. Саліхова. – Режим доступу: nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EProm/2010_49/st_49_13.pdf
4. Борисенко П.А. Закономірності розвитку наукоємних галузей промисловості/ П.А. Борисенко //Держава і регіони. – 2008. – №4. – С.12-17.
5. Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» від 9 квітня 2004 року N 1676-IV. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
6. Тульпа І. А. Інноваційна стратегія: [навч. посіб.] / І. А. Тульпа, О. М. Сумець. – Х.: Студцентр, 2005. – 208с.
7. Hatzichronoglou T. Revision of the High-Technology Sector and Product Classification [Електронний ресурс]: Сайт OECD library / T. Hatzichronoglou // OECD Science, Technology and Industry Working Papers. – Paris: OECD Publishing, 1997. – 1997/2. – 26 p. – Режим доступу: http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(97)216&docLanguage=En
8. Федулова Л. І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Л. І. Федулова. – К.: Основа, 2005. – 552 с.
9. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності / П. М. Цибульов – К.: Ін-т інтел. влас. і права, 2005. – 108 с.
10. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации / Р.А.Фатхутдинов. – М.: Эксмо, 2005. – 544 с.
11. Крехівський О. В. Ідентифікація високотехнологічних промислових підприємств України: методологія та практика / О. В. Крехівський, О.Б.Саліхова // Статистика України. – 2010. – № 2. – С.2-7.
12. Турко Д. О. Аналіз зміни переліку високотехнологічних продуктів та визначення особливостей високотехнологічних галузей України / Д.О. Турко, І.В. Дронова-Вартанян, А.В. Артьомова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – №2 (10) . – С.51 – 63.
13. Мокроносов А. Г. Управление интеллектуальной собственностью как фактор конкурентоспособности наукоемкой продукции / А. Г. Мокроносов, И.П. Кондратьев // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2011. – № 5. – С. 141-147.
14. Тащиян Г. О. Мониторинг конкурентоспособности наукоемкой продукции / Г. О. Тащиян // Маркетинг. – 2011. – N 2 (117). – С. 24-27.

Завантажити текст статті: