МАРКЕТИНГОВІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ (НА ПРИКЛАДІ ВИРОБНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)

В статті досліджено маркетингові чинники впливу на конкурентоспроможність підприємства та визначено основні сфери управління конкурентоспроможністю у її ієрархічній структурі. У результаті посилення конкуренції актуальним стає завдання підвищення конкурентоспроможності підприємств. Цим пояснюється необхідність глибокого вивчення різних підходів вчених до питання класифікації факторів конкурентоспроможності підприємства. На основі даних досліджень запропонована схема маркетингового механізму керування конкурентоспроможністю виробників будівельних матеріалів, яка складається із чотирьох основних компонентів: конкурентоспроможність підприємства як базова основа його розвитку; конкурентоспроможні компанії бренда, конкурентоспроможність підприємства й конкурентоспроможність потенціалу підприємства, тобто здатність працювати на ринку в довгостроковій перспективі, успішно адаптуватися до мінливих умов і факторів навколишнього середовища, збереження існуючих і створення нових конкурентних переваг. Показано, що конкурентоспроможність будівельних компаній повинна формуватися під дією ефективного механізму управління маркетингом. Автором запропоновано чітко розрізняти вплив ринкових факторів на конкурентоспроможність підприємств.

В статье исследованы маркетинговые факторы влияния на конкурентоспособность предприятий и определены основные сферы управления конкурентоспособностью в ее иерархической структуре. В результате усиления конкуренции актуальной становится задача повышения конкурентоспособности предприятий. Этим объясняется необходимость глубокого изучения различных подходов ученых к вопросу классификации факторов конкурентоспособности предприятия. На основе данных исследований предложена схема маркетингового механизма управления конкурентоспособностью производителей строительных материалов, которая состоит из четырех основных компонентов: конкурентоспособность предприятия как базовая основа его развития; конкурентоспособные компании бренда, конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность потенциала предприятия, то есть способность работать на рынке в долгосрочной перспективе, успешно адаптироваться к изменяющимся условиям и факторам окружающей среды, сохранение существующих и создание новых конкурентных преимуществ. Показано, что конкурентоспособность строительных компаний должна формироваться под действием эффективного механизма управления маркетингом. Автором предложено четко различать влияние рыночных факторов на конкурентоспособность предприятий.

Література: 

1. Гончарук Т. І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці / Т. І. Гончарук. — Суми : ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2008. — 60 с.
2. Доленко Л. Х. Теория стратегии предприятия / Л. Х. Доленко. — Одесса : Астропринт, 2009. — 158 с.
3. Лошенюк І. Р. Маркетингове управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства / І. Р. Лошенюк // Економічні науки. — Луцьк, 2007. — Вип. 4 (14) : Серія : Економіка та менеджмент. — С. 194-203.
4. Основні показники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Петровська С. В. Маркетингова конкурентна стратегія: сутність і підходи до класифікації / С. В. Петровська // Проблеми транспорту. — К., 2010. — Вип. 2. — С.89-92.
6. Хахальов А. В. Діагностика стійкості промисловості будівельних матеріалів в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. В. Хахальов. Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp83/pdf/knp83_23-26.pdf
7. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / Київ. нац. екон. ун-т. / З. Є. Шершньова. — К. : Либідь, 2004. — 699 с.

Завантажити текст статті: