СТАТИСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВИЗНАЧЕННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ ДУМОК ЕКСПЕРТІВ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

У статті розглянуті методи статистичного аналізу результатів експертних опитувань. Експертні опитування є інструментом зниження ризику в прийнятті управлінських рішень в умовах невизначеності. Наведено класифікацію етапів інноваційного процесу і зміст стратегічних маркетингових досліджень в рамках кожного етапу. Виділено основні напрямки проведення експертних опитувань на кожному з етапів. Систематизовано методи проведення експертних опитувань в залежності від цілей і задач етапу. Обґрунтовано вибір статистичних показників, які характеризують відповіді експертів в залежності від обраного дослідником методу шкалювання. Систематизовано методи визначення узгодженості думок експертів однієї групи в залежності від застосованих в опитуваннях шкал на основі рекомендованих статистичних показників. Наведено методики оцінки узгодженості експертних оцінок для декількох груп експертів. Розроблена система оцінки ризиків у прийнятті управлінських рішень на основі результатів експертних опитувань.

Література: 

1. The Global Competitiveness Report 2011-2012 World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/
2. Сайт Державного комітету статистики України. Наука та інновації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua – Назва з титул. екрана.
3. Черчиль Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчиль. Маркетинговые исследования: Пер.с англ. СПб., 2000. С.348-400.
4. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. / Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е изд., пер. с англ. - М.: Вильямс, 2002. — 960 с.
5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер с франц. СПб., 1996. Гл.10. С.351-398.
6. Зозулев А. В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика / А. В.Зозулев, С. А. Солнцев Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: учеб. пособие. — К. : Знання, 2008. — 643c.
7. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків / А.О. Старостіна Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012 – 480 с.
8. І.В. Лилик, О.В. Кудирко. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи. Практикум.: Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2010.
9. Федорченко А.В. Система маркетингових досліджень [Текст] : монографія / А.В. Федорченко ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 267 с.

Завантажити текст статті: