ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПОБУТОВИХ КОТЛІВ

Стаття фокусує увагу на розробленні інформаційної системи збуту для промислових підприємств, що використовуються дилерські мережі при розподілі виробленої продукції. Автором пропонується приклад формування інформаційної системи збуту підприємств-виробників побутових котлів. Стаття фокусує увагу на розробці інформаційної системи збуту для промислових підприємств, які використовують дилерські мережі при розподілі виробленої продукції. Автором пропонується приклад формування інформаційної системи збуту підприємств-виробників побутових котлів. Система заснована на комп'ютерному програмному забезпеченні, яке дозволяє спільне використання інформації з відділу продажів, відділу маркетингу та бухгалтерії. Метод послідовно-ієрархічної діагностики дилерської мережі розроблений і реалізований в цій комп'ютерній програмі. На підставі досліджень маркетингових каналів на ринку побутових котлів був розроблений комплекс показників для оцінювання продажів дилерів в мережі виробника, який і використовується в інформаційній системі збуту. У статті автор пропонує цілий спектр матриць, які можуть допомогти менеджерам відділу збуту направити свої збутові зусилля в правильному напрямку. В результаті розроблено рекомендації щодо вдосконалення роботи з кожним дилером мережі виробника побутових котлів.

Статья фокусирует внимание на разработке информационной системы сбыта для промышленных предприятий, которые используют дилерские сети при распределении произведенной продукции. Автором предлагается пример формирования информационной системы сбыта предприятий-производителей бытовых котлов. Система основана на компьютерном программном обеспечении, которое позволяет совместное использование информации из отдела продаж, отдела маркетинга и бухгалтерии. Метод последовательно-иерархической диагностики дилерской сети разработан и реализован в этой компьютерной программы. На основании исследований маркетинговых каналов на рынке бытовых котлов был разработан комплекс показателей для оценивания продаж дилеров в сети производителя, который и используется в информационной системе сбыта. В статье автор предлагает целый спектр матрицы, которые могут помочь менеджерам отдела сбыта направить свои сбытовые усилия в правильном направлении. В результате разработаны рекомендации по совершенствованию работы с каждым дилером сети производителя бытовых котлов.

Література: 

1. Горгельс Л. Некоторые вопросы управления каналами распределения(дистрибуции) / Горгельс Л., Марин Э., Уэст Ч. // Управление продажами. – 2004 г. – №4 – С. 42-54
2. Штерн Л. В. и др. Маркетинговые каналы : [пер. в с англ. под ред.Медведь О.И.] / Штерн Л. В. – М: изд. дом „Вильямс”, 2002. – 624с. – 3000 пр. ISBN 5-8459-0293-2 (в пер.)
3. Гранкіна Н.А. Оценка деятельности посредника при экспорте продукции предприятия / Гранкіна Н.А., Попов Е.В. // Маркетинг в России и за рубежом – 2003 г. – №6.
4. Шкардун В.Д. Формирование и оптимизация сбытовой сети – основа сбытовой политики предприятия/ Шкардун В.Д., Стерхова С.А.. // Управление продажами. – 2001 г. – №4. – С. 11-20
5. Лысакова Н.С. Управление каналами сбыта товаров промышленного назначения. / Лысакова Н.С. // Маркетинг. – 2000 – №2.
6. Пустынникова Ю. Выбор каналов распределения и стимулирование дистрибьютеров. / Пустынникова Ю. Корнев А. // Управление продажами. – 2004 г. – № 3
7. Бондаренко, С.Ю. Маркетингова політика розподілу та товарного руху: монографія / Бондаренко, С.Ю., Войчак. А.В. - К.: КДЕУ, 1994.
8. Комяков О.О. До питань формування системи розподілу підприємства / О.О. Комяков // зб. наук. пр. "Економічний вісник" №1 : Вид. ПП "Екмо", 2004 р., – С. 338–341.
9. Солнцев С.О. Класифікація показників господарської діяльності партнерів зі збуту / С.О. Солнцев, В.В. Стадніченко // Економіка: проблеми теорії та практики, вип 240, том V. – С. 1263–1275.
10. Солнцев С.О., Структуризація дилерської мережі з метою підвищення її ефективності / С.О. Солнцев, Стадніченко В.В. // Вісник НУ «Львівська політехніка» : ВНУ «Львівська політехніка» - 2008. - №633. С.892-898.
11. Стадніченко В.В. Оцінка сервісу та лояльності комерційних посередників на ринку побутових котлів опалення / В.В. Стадніченко, А.В. Цибулько // Маркетинг в Україні. – 2010. – №6. С.56–62.

Завантажити текст статті: