МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто складові підсистеми інноваційно-активного підприємства та визначено, які дані та інформація накопичуються в них. Виділено підсистему управління інтелектуальним капіталом в загальній системі управління інноваційно-активним підприємством та охарактеризовано її складові компоненти: управління інтелектуальним потенціалом персоналу, управління інноваційною активністю та виробництвом продукції, управління об’єктами інтелектуальної власності, управління технічним забезпеченням та управління діловою репутацією. Сформульовано авторське визначення сутності управління інтелектуальним капіталом інноваційно-активного підприємства, що на відмінну від існуючих являє собою діяльність, спрямовану на використання і перетворення потенціалу, ресурсів та можливостей у капітал з метою підвищення інноваційної активності, отримання конкурентних переваг, додаткової вартості та прибутку. Розроблені методичні рекомендації щодо здійснення управління інтелектуальним капіталом інноваційно-активного підприємства.

Література: 

1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии. ― СПб.и др. : Питер, 2001. — 287 с.
2. Леонтьев Б.Б. Цена капитала. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе. ― М.: Издательский центр «Акционер», 2002. ― 200 с.
3. Попович О.С. Формування інтелектуального капіталу ― ключова проблема менеджменту інформаційного суспільства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. ― К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. ― 531 с.
4. Кендюхов О.В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (переробна промисловість)». ― Донецьк, 2007. ― 31 с.
5. Ілляшенко С. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства [Електронний ресурс] // Економіка України. ― 2008. ― №11. ― С. 16-26.
6. Цибульов П. Кількісна оцінка інтелекту // Інтелектуальна власність. ― 2004. ― № 12. ― С. 51-56.
7. Грішнова О.А. Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». ― К., 2002. ― 36 с.
8. Лукичева Л.И. Управление интеллектуальным капиталом: учеб. пособие. ― 2-е изд., стер. ― М.: Омега-Л, 2009. ― 551 с.
9. Морозов О.Ф. Ціна думки ― інтелектуальний капітал: монографія. ― Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2005. ― 352 с.
10. Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Интеллектуальный капитал: практика управления / Пер. с англ.; под ред. В.К. Дерманова ― 2-е изд. ― СПб.: Высшая школа менеджмента», 2008. – 436 с.
11. Ткач І. І. Дослідження сутності інтелектуального капіталу // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». ― 2010. ― № 5. ― Т.3. ― С. 50-53.

Завантажити текст статті: