METHODOLOGICAL ASPECTS OF INTELECTUAL CAPITAL MANAGEMENT OF THE INNOVATION-ACTIVE ENTERPRISE

In the article there are describes the components of the system of innovation-active enterprise and to determine what data and information collected in them. Management subsystem of intellectual capital in the common system of innovative enterprises is allocated and describes its components: management of intellectual potential personnel, management of innovation and the production of products, intellectual property management, technical support management and reputation management. The author's definition of meaning of intellectual capital management is formed which is different from existing is an activity designed to use and transformation potential, resources and opportunities in the capital in order to increase innovation activity, gain competitive advantage, surplus value and profit. There are specifically designed methodological recommendations in the implementation of the intellectual capital management within innovation-active enterprise.

References: 

1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии. ― СПб.и др. : Питер, 2001. — 287 с.
2. Леонтьев Б.Б. Цена капитала. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе. ― М.: Издательский центр «Акционер», 2002. ― 200 с.
3. Попович О.С. Формування інтелектуального капіталу ― ключова проблема менеджменту інформаційного суспільства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. ― К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. ― 531 с.
4. Кендюхов О.В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (переробна промисловість)». ― Донецьк, 2007. ― 31 с.
5. Ілляшенко С. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства [Електронний ресурс] // Економіка України. ― 2008. ― №11. ― С. 16-26.
6. Цибульов П. Кількісна оцінка інтелекту // Інтелектуальна власність. ― 2004. ― № 12. ― С. 51-56.
7. Грішнова О.А. Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». ― К., 2002. ― 36 с.
8. Лукичева Л.И. Управление интеллектуальным капиталом: учеб. пособие. ― 2-е изд., стер. ― М.: Омега-Л, 2009. ― 551 с.
9. Морозов О.Ф. Ціна думки ― інтелектуальний капітал: монографія. ― Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2005. ― 352 с.
10. Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Интеллектуальный капитал: практика управления / Пер. с англ.; под ред. В.К. Дерманова ― 2-е изд. ― СПб.: Высшая школа менеджмента», 2008. – 436 с.
11. Ткач І. І. Дослідження сутності інтелектуального капіталу // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». ― 2010. ― № 5. ― Т.3. ― С. 50-53.

Upload article :