КОМПАРАТИВНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, КРАЇН «ВЕЛИКОЇ СІМКИ» ТА НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН

Здійснено аналіз положення нових індустріальних країн, країн G7 та України у координатах ВВП на одну особу, індексу економічного виміру, обсягу високотехнологічного експорту. Проведено компаративний аналіз економічних показників країн у зазначених вище координатах. Проаналізовано у динаміці використання інноваційного потенціалу України в експорті високотехнологічних товарів. Визначено на основі фазових діаграм динамічні ефекти розвитку високотехнологічного експорту за докризовий та післякризовий періоди. Описано ефект підвищення рівня високотехнологічного експорту та сприяння інноваційному розвиткові на основі підвищенню рівня цінової конкуренції, що спричиняється девальвацією національних валют. Проаналізовано можливості залучення зовнішніх фінансових ресурсів як засобу інноваційного розвитку національної економіки. Окреслено зону найбільшого впливу глобальної економічної кризи, яка характеризується співвідношенням ВВП та зовнішнього боргу з приведенням на одну особу в межах від 1 до 2.

Література: 

1. Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища: монографія / [Ю.В. Макогон та ін.]; під ред. Т.В. Орєхової. – Д.: Норд Прес, 2011. – 652 с.
2. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К.: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72 с.
3. Новий курс: реформи в Україні. 2010 – 2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
4. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с.
5. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму : монографія / О. Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2003. – 360 с.
6. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, І. М. Джигирей та інші : наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 2010. – 255 с.
7. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові пробле-ми його реалізації : Центр Разумкова / Національна безпека і оборо-на, 2004. – № 7. – С. 25.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
9 Офіційний сайт Світового банку. Data & Research. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://econ.worldbank.org/.
10. Зражевська Н. В. Зовнішній державний борг у фінансовій системі України : монографія / Н. В. Зражевська. – К.: Світ, 2006. – 218 с.
11. Зовнішній борг: статистичні дані [Електронний ресурс] Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/ control/uk/publish/category?cat_id=44466
12. Войтко С. В. Від малого бізнесу до інноваційного розвитку України (на прикладі «Великої Сімки» та нових індустріальних країн) / С. В. Войтко // Малий бізнес та створення інноваційної економіки : круглий стіл (Київ, 26 квітня 2013р.), відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 17 – 22.

Завантажити текст статті: