COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMIC AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE, THE " GREAT SEVEN" AND NEWLY INDUSTRIALIZED COUNTRIES

The analysis of the position of the newly industrialized countries, G7 countries and Ukraine in the coordinates of GDP per capita, economic index measurement of high-tech exports. A comparative analysis of the economic performance of countries in the above coordinates. Analysed the dynamics of innovation potential use in Ukraine exporting high-tech goods. Determined on the basis of phase diagrams dynamic effects of high-tech exports in the pre-crisis and post-crisis periods. We describe the effect of increasing exports of high-tech innovation and promote development through increasing the level of price competition caused by the devaluation of national currencies. Possibilities of attracting external finance as a means of innovative development of the national economy. Outlined area of greatest impact of the global economic crisis, characterized by the ratio of GDP and external debt, bringing the per capita ranges from 1 to 2.

References: 

1. Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища: монографія / [Ю.В. Макогон та ін.]; під ред. Т.В. Орєхової. – Д.: Норд Прес, 2011. – 652 с.
2. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К.: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72 с.
3. Новий курс: реформи в Україні. 2010 – 2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
4. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с.
5. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму : монографія / О. Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2003. – 360 с.
6. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, І. М. Джигирей та інші : наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 2010. – 255 с.
7. Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові пробле-ми його реалізації : Центр Разумкова / Національна безпека і оборо-на, 2004. – № 7. – С. 25.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
9 Офіційний сайт Світового банку. Data & Research. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://econ.worldbank.org/.
10. Зражевська Н. В. Зовнішній державний борг у фінансовій системі України : монографія / Н. В. Зражевська. – К.: Світ, 2006. – 218 с.
11. Зовнішній борг: статистичні дані [Електронний ресурс] Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/ control/uk/publish/category?cat_id=44466
12. Войтко С. В. Від малого бізнесу до інноваційного розвитку України (на прикладі «Великої Сімки» та нових індустріальних країн) / С. В. Войтко // Малий бізнес та створення інноваційної економіки : круглий стіл (Київ, 26 квітня 2013р.), відп. ред. В. С. Шовкалюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 17 – 22.

Upload article :