МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Стаття присвячена актуальній проблемі управління рентабельністю комерційного банку, побудові оптимального механізму, який забезпечує прийняття рішень у галузі управління фінансами та враховує вплив численних взаємопов'язаних економічних чинників.

Статья посвящена актуальной проблеме управления рентабельностью коммерческого банка, построению оптимального механизма, который обеспечивает принятие решений в отрасли управления финансами и учитывает влияние численных взаимосвязанных экономических факторов.

MODEL OF FINANCIAL ACTIVITY AND MANAGEMENT OF PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANK

The article is devoted the issue of the day of management of commercial bank profitability, construction of optimum mechanism which provides making decision in industry of financial management and takes into account influence of numeral associate economic factors.

Література: 

1. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5—6. — С. 30.
2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] // Постанова Правління Національного Банку України № 368 від 28.08.2001 . — http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01.
3. Рішення «Про заходи щодо підвищення рентабельності діяльності банків» // Національний Банк України, Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків № 277 від 26.11.2003 // http://uazakon.com/documents/date_1y/pg_ibnjxw.htm.
4. Банківські операції: [підруч. ] / [ А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.] ; за ред. д. е. н., проф. А.М. Мороза. – [ 2-ге вид., випр. і доп.]. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 476 с.
5. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: підруч. / Л.О. Примостка. – К.: КНЕУ – 2004. – 468 с.
6. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності / А.М. Герасимович. – К.: КНЕУ – 2003. – 599 с.
7. Стадник Ю.А. Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.03.02 / Ю.А. Стадник; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2004 . – 20 с.
8. Асоціація українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option=com_arhive_docs&show=1&menu=104&Itemid=112

Завантажити текст статті: