Інвестиції в людський капітал – передумова економічного розвитку

Зростаюче значення людського капіталу в наші дні пов'язано не лише з посиленням ролі освіти в економічному розвитку а із серйозними змінами у взаємодії суб'єктивного й об'єктивного факторів виробництва. Систематичне відновлення науки і техніки вимагає відповідних знань і психологічної готовності до прийняття рішень і дій у нестандартних умовах, творчого, ініціативного підходу до справи, уміння взяти на себе відповідальність за прийняті рішення і їхнє втілення в життя. Саме проблеми формування людського капіталу, як основної складової економічного зростання і висвітлено в статті.

Increasing value of the human capital today it is connected not only with strengthening a role of formation in economic development and with serious changes in interaction of subjective and objective factors of manufacture. Regular restoration of a science and technics demands corresponding knowledge and psychological readiness for decision-making and actions in non-standard conditions, the creative, initiative approach to business, skill to incur the responsibility for made decisions and their embodiment from a life. Problems of formation of the human capital, as the main compound economic increase and examined in articles.

Література: 

1. Беккер, Г., Человеческое поведение: Экономический подход:избр. тр. по экон. теории [Текст]: [Р.И. Капелюшников (сост.,науч.ред.пер.,авт.послесл.), Е.В. Батракова (пер.с англ.), М.И. Левин (авт.предисл.)] / Г., Беккер. — М. : ГУ ВШЭ, 2003. — 671с. : рис., табл. — Библиогр.: с. 616-644. — 10 000 пр.— ISBN 5-7598-0173-2.
2. Власюк О. С., Пирожков С. І. Індекс людського розвитку: досвід України [Текст] / О. С. Власюк, С. І. Пирожков / Національний інститут стратегічних досліджень ; ПРООН / О.П. Янішевський (ред.). — К. : Б.в., 1995. — 84 с. — 150 пр.
3. Головінов О. М. Людський капітал у системі виробничих відносин [Текст] / О. М. Головінов. // Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 161с. — Бібліогр.: с. 152-160. — 150 пр. —ISBN 966-7634-90-6.
4. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст] / О. А. Грішнова. — К. : Знання, 2001. — 254с. — 1000 пр. —Бібліогр.: С.238-254. — ISBN 966-620-111-9.
5. Добрынин А. И., Дятлов С. А., Цыренова Е. Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: Формирование, оценка, эффективность использования [Текст] / А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова. — СПб. : Наука, 1999. — 309с. — 2 000 пр. — ISBN 5-02-028418-1.
6. Зелінська Г. О., Садова У. Я., Витвицький Я. С. Регіональні особливості формування, оцінювання та використання людського капіталу [Текст] / Г. О. Зелінська, У. Я. Садова, Я. С. Витвицький. // Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу; НАН України; Інститут регіональних досліджень / М.О. Данилюк (ред.). — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. — 124с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 108-121. — 150 пр. — ISBN 966-694-054-X.
7. Климко С. Г., Пригода В. М., Сизоненко В. О. Людський капітал: світовий досвід і Україна [Текст] / С. Г. Климко, В. М. Пригода, В. О. Сизоненко. — К. : Основа, 2006. — 224с. : табл. — Бібліогр.: с. 178-191. — 1 000 пр. — ISBN 966-690-160-8.
8. Разумова Т. О., Телешова И. Г. Образование и человеческое развитие: Учеб.- метод. материалы к курсу для студ. магистратуры, обучающ. по программе "Экономическая и социальная политика" [Текст] / Т. О. Разумова, И. Г. Телешова. // Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экономический факультет; Программа развития ООН в РФ. — М. : ТЕИС, 2000. — 141с. — 200 пр. — ISBN 5-7218-0302-9.
9. Ревенко А. Почему Украина оказалась на 78 месте в мировом индексе человеческого развития [Текст] / А. Ревенко // Зеркало недели. - 2005, № 37 (565) 24 – 30 сентября. — 3 000 пр.
10. Сумарокова Е. В. Инвестиции в человеческий капитал: проблемы и решения [Текст] / Е. В. Сумарокова. — М. : Советский спорт, 2001. — 144с. : рис. — Библиогр.: с. 139-144. — 1 000 пр. —ISBN 5-85009-721-X.

Завантажити текст статті: