ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

В статті розкрито сутність інтелектуальної власності як економічної категорії, наведено класифікацію об’єктів права інтелектуальної власності, висвітлені майнові та немайнові права, пов’язані з інтелектуальною власністю, проаналізовані наслідки використання об’єктів права інтелектуальної власності для підприємств.

The article describes the essence of intellectual property as an economic category, presents the classification of objects of intellectual property rights, highlights rights of property and non-property related to intellectual property, analyses application outcome of objects of intellectual property rights for enterprises.

Література: 

Література:
1.Цивільний Кодекс України: Офіційний текст [Текст] / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 464 с. – 7000 пр. ISBN 966-667-135-2
2. Аблезгова О.В. Коммерческое использование интеллектуальной собственности в России и зарубежных странах [Текст] / О.В. Аблезгова. – М.: Издательско-торговая корпорація «Дашков и Ко», 2006. - 300с. - 2500 пр. –ISBN 5-94798-747-3;
3. Булыга Р., Кохно П. Бухгалтерская модель учета компонентов интеллектуального капитала [Текст] / Р. Булыга, П. Кохно // ИС.Промышленная собственнность. – 2007. - №2. - 4-18с. – 4000 пр., ISSN 0201-7067
4. Вачевський М.В., Кремень В.Г., Мадзігон В.М. та ін. Інтелектуальна власність: теорія і практики інноваційної діяльності: Підручник/ За ред. проф. М. В. Вачевського [Текст] / – К.: ВД Професіонал, 2005. – 448с., - 20,5 см. – 1000 екз. – ISBN 966-370-009-2.
5. Ерошов С., Ерошов А. и др. Некоторые проблемы коммерциализации результатов научно-технической деятельности организаций науки [Текст] / С. Ерошов, А. Ерошов // ИС. Промышленная собственность. – 2007. - №4. - с.27- 38. – 4000 пр. - ISSN 0201-7067
6. Ідріс К., Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання [Текст]: [пер. з англ.] / К. Ідріс - К.: Украпатент, 2006, - 372с.- 2000екз. – ISBN 966-8381-27-0 (в пер.).
7. Іноземцев В.Л. Собственность в постиндустриальном обществе и исторической ретроспективе [Текст] / В.Л. Іноземцев // Вопросы философии. - 2000. - №2. - с.6. – 3726 пр. - ISSN 0042-8744
8. Клименко А., Пустовит М. Нематериальные активы: от приобретения до ликвидации [Текст]/ А. Клименко, М. Пустовит. – Харьков. : издательский дом «Фактор», 2006. – 400 с. – 8000екз. – ISBN 966-312-515-2.
9. Козьякова Т.В. Інтелектуальна власність як складова інноваційного процесу [Текст] / Т.В. Козьякова// Економічний вісник Національного технічного університету України „КПІ”. – К.: Політехніка – 2006. - №3. – с. 101-104. – 150 пр.10
10. Круш П.В., Депутат В.І., Тульчинська С.О. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської [Текст] / П.В. Круш, В.І. Депутат, С.О. Тульчинська. – К.: Каравела, 2008. – 448с. - ISBN 966-8019-65-2
11. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: навчальний посібник [Текст] / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с. – ISBN 966-7302-26-1
12. Плахова Т. , Перспективы страхования интеллектуальной собственности [Текст] / Т. Плахова // ИС. Промышленная собственность. – 2006. - №9. - с.43.- 8600 пр. - ISSN 0201-7067
13. Родина Г.А. Эволюция взглядов на отношения собственности: от «старой» к «новой» экономике, «Вестник московского университета. Серия 6.Экономика», 2006, №4, с.3. – 1260 пр. – ISSN 0201-7385 ISSN 0130-0105
14. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / за ред. П.М. Цибульова: монографія [Текст] /П.М. Цибульов, В.П.Чеботарьов, В.Г. Зінов, Ю. Суіні. – К.: «К.І.С.», 2005.-448с. - ISBN 966-8039-88-2.

Завантажити текст статті: