ВИДИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

З переходом України до інноваційного шляху розвитку, коли економічний ріст став визначатися науково-технічним прогресом, головним фактором цього процесу став людський капітал. Саме тому нині ключовою конкурентною перевагою та головною виробничою силою сучасної економіки є відтворення людини, людського капіталу.

With transition of Ukraine to an innovative way of development when economic growth began to be defined by scientific and technical progress, the primary factor of growth of economy became the human capital. For this reason, today key competitive advantage and the main productive force of modern economy is reproduction of the person, his human capital.

Література: 

1. Беккер Г. Человеческое поведение: Экономический подход: избр. тр. по экон. теории [Текст]: [Р. И. Капелюшников (сост., науч. ред. пер., авт. послесл.), Е. В. Батракова (пер. с англ.), М. И. Левин (авт. предисл.)] / Г. Беккер. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 671 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 616–644. – 10 000 экз. – ISBN 5-7598-0173-2.
2. Власюк О. С. Індекс людського розвитку: досвід України [Текст] / О. С. Власюк, С. І. Пирожков / Національний інститут стратегічних досліджень; ПРООН / О. П. Янішевський (ред.). – К.: Б. в., 1995. – 84 с. – 150 пр.
3. Головінов О. М. Людський капітал у системі виробничих відносин [Текст] / О. М. Головінов // Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2004. – 161 с. – Бібліогр.: с. 152–160. – 150 пр. – ISBN 966-7634-90-6.
4. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст] / О. А. Грішнова. – К.: Знання, 2001. – 254 с. – 1000 пр. –Бібліогр.: с. 238–254. – ISBN 966-620-111-9.
5. Добрынин А. И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: Формирование, оценка, эффективность использования [Текст] / А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Цыренова. – СПб.: Наука, 1999. – 309 с. – 2 000 экз. – ISBN 5-02-028418-1.
6. Зелінська Г. О. Регіональні особливості формування, оцінювання та використання людського капіталу [Текст] / Г.О. Зелінська, У. Я. Садова, Я. С. Витвицький. // Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу; НАН України; Інститут регіональних досліджень / М. О. Данилюк (ред.). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. – 124 с. : рис.,табл. – Бібліогр.: с. 108–121. – 150 пр. – ISBN 966-694-054-X.
7. Климко С. Г. Людський капітал: світовий досвід і Україна [Текст] / С. Г. Климко, В. М. Пригода, В. О. Сизоненко.– К.: Основа, 2006. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 178–191. – 1 000 пр. – ISBN 966-690-160-8.
8. Критский М. М. Человеческий капитал в условиях современной трансформации экономики: Сб. науч. тр. / М-во образования Рос. Федерации. С.-Петерб. гос. инженер.-экон. ун-т (ИНЖЭКОН); [Текст] / [Редкол.: М. М. Критский (отв.ред.) и др.]. – СПб.: СПбГИЭУ, 2000. – 163 с. ил., табл.; 20 см. – Библиогр.: в конце ст. – ISBN 5-88996-203-5.
9. Петти В. Классика экономической мысли [Текст] / Вильям Петти, Адам Смит, Давид Рикардо [и др.]. – М.: ЭКСМО-пресс, 2000. – 894, [1] с.; 21 см. – (Антология мысли). – ISBN 5-04-005830-6.
10. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов = Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations : Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations : [пер. с англ.] [Текст] / Адам Смит; [предисл. В. С.Афанасьева]. – М.: Эксмо, 2007. – 956, [1] с. ил., портр.; 24 см. – (Антология экономической мысли). – (Classics of Political Economy). – Данные тит. л. частично парал. англ.– ISBN 978-5-699-18389-0 (пер.).
11. Сумарокова Е. В. Инвестиции в человеческий капитал: проблемы и решения [Текст] / Е. В. Сумарокова. – М.:Советский спорт, 2001. – 144 с. : рис. – Библиогр.: с. 139–144. – 1 000 экз. – ISBN 5-85009-721-X.

Завантажити текст статті: