ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Стаття присвячена аналізу економічної сутності такої категорії, як технологія. Визначено зміст поняття «технологія». Проаналізовано місце і роль технології в економічній системі, її вплив на всіх рівнях (мікро, мезо та макрорівні), а також її зв’язок із циклами економічного обігу. Зроблено спробу на концептуальному рівні передбачити напрямки технологічного розвитку. Акцентована дуальна природа технології та принципи визначення її вартості і споживчої вартості (технологія як об’єкт обміну). Наприкінці статті зосереджено увагу на кількох визначальних
факторах зростання важливості та складності технологічного управління сьогодні.

The category “technology” was analyzed in this article. Its content is considered from the economic point of view. The technology impact on the economic system and the interconnection between economic needs and economic setup is considered as a way to determine its role and characteristics within the concept of economic category. Studying its role at the microeconomic level,
the level of enterprise, it’s possible to specify its influence on the company’s competitiveness. In addition it was determined the technology’s own economic features. The analysis in aggregate gives the entire economic interpretation of such category as the “technology” is. The article ends with the short description of some of the main causes which make the technological management so
complex and important today.

Література: 

1. Пахомов Ю. Глобальные истоки и вероятные последствия мирового финансового кризиса / Юрій Пахомов, Сергій Пахомов // Економічний часопис-XXI. – 2008. - № 11-12. – С. 8-11.
2. Мау В. Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису / В. Мау // Вопросы экономики. – 2009. - № 2. – С 4-23.
3. Товарна структура зовнішньої торгівлі за І квартал 2009 року [Електронний ресурс] : [Дата останньої модифікації: 15.05.09.] / Держ. ком. статистики України. – Режим доступу до даних: http://www.ukrstat.gov.ua/ - Назва з екрану.
4. Левин А. Е. Миф. Технология. Наука [Электронный ресурс] / статья / А. Е. Левин // «Природа». – 1977. – № 3. – Режим доступа к данным: http://elementy.ru/lib/430527 - Название с экрана.
5. Економічна енциклопедія: видання у трьох томах / [уклад. Мочерний С. В. та ін.]; відп. ред. Мочерний С. В. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – Т 1. – 864 с. – ISBN 966-580-077-9.
6. Системи технологій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Пономаренко В. С., Сіроштан М. А., Бєлявцев М. І. та ін.] ; під ред. Дудко П. Д. — Х. : Око, 2000. — 374с. : рис. — Бібліогр.: с.347-352. — ISBN 966-526-063-4.
7. Мочерний С. В. Політична економія: навчальний посібник / Мочерний С. В. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-32-9.
8. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект : учебное пособие / Зозулев А. В. – Харьков : Студцентр, 2005. – 328 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 321-325. – ISBN 966-7530-38-8.
9. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития : монография / С. Ю. Глазьев. – М. : ВлаДар, 1993. – 310 с. - ISBN 5-86209-003-7.
10. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ламбен Жан-Жак. ; перев. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с. – ISBN 5-272-00136-2
11. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія : підручник / В.Д. Базилевич. – [6-е видання; перероб. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2007. – 719 с. – ISBN 966-311-049-Х.
12. Царьова Т. О. Підходи до аналізу поведінки промислових споживачів / Т. О. Царьова // Маркетинг в Україні. – 2006. - № 3 (37). – с. 16 – 19. – ISSN 1606-3732.
13. Глазьев С. Ю. О стратегии развития Российской экономики [Електронный ресурс] / научный доклад / С. Ю. Глазьев. – Москва, 2001. – Режим доступа к данным: http://edu.ioffe.ru/lectures/glaziev/ - Название с экрана.

Завантажити текст статті: