СТРУКТУРИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ

Розглянуто управлінські аспекти формування й розвитку інтернаціоналізованих каналів розподілу у процесі інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємств, проаналізовано чинники їх ефективного функціонування у відповідності до етапів ускладнення логістичних операцій міжнародного маркетингу.

Article is devoted to the administrative aspects of forming and development of internationalized distribution channels under the process of enterprises’ foreign economic activity intensification and also to their effective functioning according to the requirements of international marketing logistic procedures complication

Література: 

1. Економіка логістичних систем: моногр. / М. Васелевський, І. Білик, Є. Крикавський та ін. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.
2. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: моногр. – К., 2005.
3. Kotler P., Armstrong G. Principles of marketing, Tenth edition. Pearson education Ltd – Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, USA, 2004.
4. Daniels J. D., Radebaugh L.H. International business: environments and operations, 6th ed. Addison-Westley Publishing Company, USA, 1994.
5. International and global marketing: concepts and cases / [edited by] Tailor W. Meloan, John L. Graham. – 2nd ed. Irwin / McGraw-Hill, USA, 1998. – 439 p.
6. Авдокушин Е. Ф. Маркетинг в международном бизнесе: учеб. пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2002.
7. Холленсен С. Глобальний маркетинг / пер. с англ. Е. Носовой, К. Юрашкевича. – Мн.: Новое знание, 2004. − 832 с.
8. Jain S.C. International Marketing management, 5th edition. South-Western College Publishing, USA, 1996.
9. Jeanet J.-P., Hennessy H.D. Global Marketing Strategies, Fifth edition. Houghton Mifflin Company, USA, 1995, 2001.
10. Альбеков А. У., Митько О. А. Коммерческая логистика / Серия «Учебники, учебные пособия» – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 416 с.
11. Холленсен С. Глобальний маркетинг / Пер. с англ. Е. Носовой, К. Юрашкевича. – Мн.: Новое знание, 2004. – 832 с.
12. Kerin R. A., Peterson R. A. Strategic Marketing Problems / Cases and Comments, Seventh edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 1995.

Завантажити текст статті: