НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Державна інноваційна політика – це вплив держави на інноваційну діяльність за допомогою прямих і опосередкованих важелів правового та економічного регулювання задля розвитку науки, техніки та інноваційних процесів.
У пропонованій статті досліджено напрямки державного регулювання виробництва конкурентоспроможної інноваційної продукції. Висвітлено необхідність державного втручання в процес впровадження інновацій, що пов’язаний з тривалістю науково-виробничого циклу, значними витратами та невизначеністю кінцевого результату. Запропоновано термін «державне регулювання» щодо інноваційної діяльності визначити як систему заходів цілеспрямованого впливу органів державного управління на економічні інтереси інститутів інноваційної сфери. Доведено необхідність активізації державної інноваційної політики, реалізації конкретних програм і проектів, замовлень та контрактів інноваційного характеру з метою розробки та впровадження конкурентоспроможних видів продукції та технологій. Розглянуто недоліки законодавчої бази щодо регулювання виробництва конкурентоспроможної продукції. Висвітлено інші проблеми державного регулювання інноваційної діяльності і сформульовані деякі пропозиції щодо їх вирішення.

Література: 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04 липня 2002 року, №40-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002.– №36. – С. 882-892.
2. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» від 16 січня 2004 року, №433-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – №5.– С. 15-18.
3. Герасимчук В.Г. Фінансування програм інноваційного розвитку / В.Г. Герасимчук // Наукові записки. Серія «Економіка»: Зб. наук. пр. – Острог: Видавництво Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 19, – С. 305–310.
4. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегія управління // А.В. Гриньов.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003.– 308 с.
5. Государственная поддержка инноваций / «Инвестгазета» №37, 03-09 октября 2011.
6. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / Л.І. Антошкіна, Н.М. Бабіч, В.Ф. Беседін та ін.; Науково – дослідний економічний ін–т Міністерства економіки. – К., 2005. – 410 с.
7. Самойлик К. Формування національної інноваційної системи України потребує державної уваги / К. Самойлик // Голос України.–2007.– 11 серпня.
8. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто. – М.: Прогресс, 1990. – 410 с.
9. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт.-упоряд.: Г.О.Андрощук, І.Б.Жиляєв, Б.Г.Чижевський, М.М. Шевченко. – К.: Парламентське вид-во., 2009. – 632 с. ISBN 978-966-611-724-6.
10. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України: [колективна наук. моногр. / О.А. Кириченко (наук.ред.)]. — К.: НАУ, 2008. — 252 c.

Завантажити текст статті: