ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Проблема забезпечення достатнього рівня економічної безпеки та формування сприятливих умов для інноваційного розвитку підприємств малого бізнесу на сьогодні вимагає адекватного та своєчасного вирішення і є надзвичайно актуальною. У статті проаналізовано сутність та основні визначення економічної безпеки. Досліджено праці вітчизняних та зарубіжних дослідників з окресленої проблематики, наведені їх розуміння економічної та інноваційної безпеки. Сформульовано авторське визначення інноваційної безпеки підприємства, під якою розуміється такий рівень розвитку його інноваційних потужностей та потенціалу, що дозволяє досягти стану захищеності від внутрішніх та зовнішніх економічних загроз в умовах нестабільності національної економіки. Виділено основні функціональні складові економічної безпеки на рівні управління сучасним підприємством. Виокремлено три групи ризиків, що загрожують інноваційній безпеці. Звернено увагу на основні проблеми забезпечення економічної безпеки інноваційного розвитку. Сформовано чинники інноваційного розвитку, що впливають на економічну безпеку підприємства в умовах конкурентної боротьби. Визначено три основні функції інновацій в контексті активізації процесів формування економічної безпеки підприємства засобами інноваційного розвитку.

Література: 

1. Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : КВІЦ, 1999. – 464 с.
2. Сороківська О. А., Турська Н. В. Проблеми та перспективи економічної безпеки інноваційного розвитку малого бізнесу. - Інноваційна економіка № 3 (41). – 2013 [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2013_3/338.pdf
3. Сухорукова Т. Индикаторы ресурсной безопасности предприятия / Т. Сухорукова // Бизнес Информ. – 1998. – № 6. – С. 44-47.
4. Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 2. – С. 17-29.
5. Економічна енциклопедія / [за ред. Воронович Л. М.]. – Тернопіль, 2000.
6. Дубецька С. П. Економічна безпека підприємств України // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України : Збірник матеріалів наук.-практ. конф. – К. : Вид-во Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2003. – С. 146-172
7. Капустин Н. Экономическая безопасность отрасли и фирмы / Н. Капустин // Бизнес- информ. – 1999. – № 11-12. – С. 45-47.
8. Основи зовнішньоекономічних знань. Словник-довідник / С. І. Долгов, В. В. Васильєв, С. П. Гончаров - М. І990. - С. 138.
9. Максимова Т. С. Формування інноваційної політики підприємства / Т. С. Максимова, О. В. Філімонова, К. В. Лиштван // Економічний вісник Донбасу. - 2010. - № 2(20) - с. 181-183.
10. Шкарлет С. М. Оптимізація портфелю інноваційної політики підприємства як фактор формування його економічної безпеки // Економіка та підприємництво. Зб . наук . праць молодих вчених та аспірантів. - 2007. - № 18. - С. 77-91 .
11. Кириченко О. С. Інноваційна безпека як невід'ємна складова економічної безпеки та ефективного проектно-орієнтованого розвитку сучасних підприємств / О. С. Кириченко // Фін.-кредит. діяльн. : пробл. теорії та практики : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 1, т. 1. - С. 94-99.
12. Судакова О. І. Економічна безпека підприємства у функціональному аспекті його інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Судакова. — Режим доступу : http://www.confcontact.com/ 2009_03_05/5_sudakova.htm.

Завантажити текст статті: