УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

Представлена для дискусії концептуальна схема взаємозв'язку теорії, методології та практики управління організацією. Розглянуто особливості управління організацією в умовах глобалізації. Становлення управлінської думки аналізується в логічній послідовності: гіпотеза – аксіома – закономірності – закони. У теоретичних вченнях про управління акцент робиться на цілях і завданнях управління, аналізі впливу зовнішніх чинників на функціонування і розвиток організації, взаємозалежності стратег-стратегія, оцінці ефективності управління. Підходи до теорії організації знаходять свій розвиток з позицій загальних функцій управління, а також розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень в особливостях управління видами організацій. У механізмі управління (методах впливу) центральне місце займає система інтересів індивіда, колективу, суспільства. Ключова роль в управлінні відведена підприємству – первинній ланці економічної “піраміди” держави, світової господарської системи.

Література: 

1. Ansoff, H.Igor. Implanting strategic management, N.Y.: Prentice/Hall International, 1984, 510 p.
2. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента / Э.М.Коротков. – М.: ООО Издательско-Консалтинговое Предприятие “ДеКА”, 2004. – 896 с.
3. Глухов В.В. Менеджмент. Учебник для вузов / В.В.Глухов. 3-е изд.. – СПб.: Питер, 2008. – 608 с.
4. Schwab A.J. Managementwissen für Ingenieure. – 2., neubearb. – Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 1999. – 457 s.
5. Основы управления социалистическим производством: учеб. для экон. спец. вузов / Под ред. Г.Л.Таукача, В.П.Дубоноса. – К.: Выща шк., 1989. – 303 с.
6. Robert H. Waterman. Jr. The Renewal Factor. How the Best Get and Keep the Competitive Edge, Bantam Books, New York, 1987, 338 p.
7. Хміль Ф.І. Основи менеджменту / Ф.І.Хміль. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с.
8. Fayol, H. (1916). Administration Industrielle et Generale. (Fayol recommends chains of command, the separation of functions, and the importance of planning).
9. Курс для высшего управленческого персонала / Науч. ред. В.И. Терещенко. – М.: Экономика, 1970. – 807 с.
10. Скударь Г. М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: проблемы и решения / Г. М. Скударь. – К.: Вид-во “Наук. думка”, 1999. – 496 с.
11. From Third World to First. The Singapore Story: 1965-2000. Memoirs of Lee Kuan Yew, Singapore: Press Holding, Times Edition, 2000, 684 p.
12. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М.Андрушків, О. Є.Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.
13. Теория управления социалистическим производством: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. О. В. Козловой. – М.: Экономика, 1983. – 432 с.
14. ГОСТ 24525.0-80. Управление производственным объединением и промышленным предприятием. Основные положения. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 89 с.
15. Harold Koontz, Cyril O'Donnell. Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions. New York: McGraw-Hill Book Company, 1955. – 718 р.
16. Герасимчук В.И. Стратегічне управління підприємством / В.И.Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.
17. Чирков В.Г. Эффектометрия: Популярные очерки / В.Г.Чирков . – К.: “Феникс”, 2005. – 240 с.
18. Болотов С.П. Развитие управления – фактор обновления / С.П.Болотов. – Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991. – 200 с.

Завантажити текст статті: