ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Розкрито основні принципи і підходи до організації контролінгу на підприємствах України. Обґрунтовано, що одним із завдань реалізації стратегії виживання і економічної стабільності господарських суб'єктів є впровадження системи контролінгу, що в свою чергу прискорить отримання оперативних даних для прийняття бізнес-рішень та підвищення ефективності діяльності підприємства.
Виділено причини актуальності контролінгу в Україні. Сформовано основні функції контролінгу, з яких можна констатувати, що контролінг необхідно розглядати, як інформаційну, контролюючу і координуючу систему, яка забезпечує органічне з'єднання інформаційної бази і всіх джерел отримання інформації - аналізу, моніторингу, планування та контролю. Розглянуто три варіанти організації контролінгової діяльності на підприємстві, а також виділено їх основні переваги і недоліки. Для оцінки ефективності контролінгу машинобудівних підприємств України з точки зору впровадження інвестиційного проекту, рекомендується використовувати метод оцінки ефективності проектів - чистий приведений дохід (NPV).

Література: 

1. Горилей О. Модная пилюля [Електронний ресурс] / О. Горилей // Комп@ньон – 2003 – Режим доступу: http://www.companion.ua/articles/content?id=1949.
2. Ковалев Д. Сага о контроллинге [Електронний ресурс] / Д. Ковалев // Стратегии – 2006 – Режим доступу http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=650.
3. Ананькина Е.А. Контроллинг как инструмент управления предпр / .А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др. ; под ред. Н.Г. Данилочкиной. - М. : Аудит, ЮНИТИ, 2001. – 279 с.
4. Терещенко О.О. Поняття "контролінг" та "управлінський облік" у теорії і практиці. Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / О.О. Терещенко. – К., 2006. – №8. – С. 137-145.
5. Контроллинг – доступно о сложном [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: http://mconsult.com.ua/owners-red-book/likbez/kontrolling-dostupno-o-slozhnom
6. Фалько С.Г. Контроллинг: миссия, современное состояние и перспективы развития. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Спец. вип., присвяч. Між нар. наук.-практ. конф. «Контролінг у бізнесі: теорія і практика» / С.Г. Фалько. — К.:КНЕУ, 2008. — С. 3–11.
7. Беккер В. Взаимодействие менеджмента и контроллинга: опыт Германии и России. Контроллинг / В. Беккер, Б. Бальтцер, Л. Гончарова. — 2010. — № 3 (36). — С. 20–29.
8. Фалько, С. Г. Контроллинг для руководителей и специалистов / С. Г. Фалько. - М. : Финансы и статистика. 2008. - 272 с.
9. Пушкар, М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Економічна думка,1999. – 423с.
10. Терещенко О.О. Концепція фінансового контролінгу в Україні. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Спец. вип., присвяч. Між нар. наук.-практ. конф. «Контролінг у бізнесі: теорія і практика» / О.О. Терещенко. – К.:КНЕУ, 2008. – С. 12–19.

Завантажити текст статті: