УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджено управління витратами в системі оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства. Порівняння таких категорій як «ефект» та «ефективність», надало можливість визначити, що «ефективність, на відміну від «ефекту», ураховує не тільки результати діяльності, а й умови за яких вони були досягнуті. Розглянуто основні принципи оцінювання ефективності промислових підприємств з урахуванням особливостей їх функціонування. Доведено, що пошук загальних критеріїв оцінювання є більш доцільним за пошук інтегрального показника, оскільки це надасть можливість більш об’єктивно оцінити ефект від упровадження управлінських рішень на всіх рівнях, стадіях та за будь-яких умов. У статті особлива увага приділена управлінню витратами, приведено основні задачі та принципи управління ними. Серед основних методів управління витратами промислових підприємств наведено ті, що мають прикладну реалізацію (Standard Costing, Activity Based Costing, Target costing, Kaizen Costing).

Література: 

1. Верченко П.І Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Монографія / П.І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
2. Гаджиев М. М. Принципы и методы оценки эффективности деятельности промышленного предприятия [Електронний ресурс] // М.М. Гаджиев, З.А. Кунниева, М. Б. Багишев. ̶ Электронный научный журнал «Управление экономическими системи». ─ 2011. ─ № 11. ̶ Режим доступу: http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/item/801-2011-11-23-05-37-15
3. Гасин Ф.М. Стратегическое управление затратами / Ф.М. Гасин // Экономические науки. – 2009. - № 9. – с 170-172.
4. Ефремов А.В. Экономическая эффективность и ее оценка / А.В. Ефремов // Экономика и управление. – 2002. - № 5. - С. 3-7.
5. Ковальчук І.В. Економіка підприємства [Текст]навч. посібник/І. В.Ковальчук. - К. : Знання – 2008. - 679 с.
6. Управление затратами на предприятии [Електронний ресурс] // Наукова библиотека «Буковина». ̶ Режим доступу: http://buklib.net/books/29478/
7. Цопа Н.В. Особенности оценки эффективности функционирования промышленных предприятий [Електронний ресурс] // Н.В. Цопа. – Экономика и управление. – 2009. – № 6. – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./EkUpr/2009_5/b5.pdf‎
8. Якупов И. Ф. Основные принципы и методы управления затратами на производство продукции [Електронний ресурс] // И. Ф. Якупов . – Научный журнал «Молодой ученый». ─ Режим доступу: http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/56/2635/

Завантажити текст статті: