ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті наголошено на ролі газорозподільних підприємств як підприємств інфраструктурної сфери в системі суспільного виробництва. Зазначена першочерговість врахування її при розбудові підходів до управління економічною безпекою газорозподільних підприємств. Розглянуті загрози економічній безпеці запропоновані рядом авторів. На основі аналізу яких, виділені три рівні загроз економічній безпеці, що відрізняються за своєю специфічністю: універсальні, специфічні, вузькоспецифічні.
Зазначено, що незалежно від рівня специфічності загроз, настання небезпеки досліджуваних підприємств, в порівнянні із підприємствами сфери основного виробництва, спричинить особливий, специфічний вплив, а саме, відіб’ється на діяльності усіх без винятку підприємств сфери основного виробництва і населенні, що використовують інфраструктурні послуги.
Запропонована в якості економічної категорії, що описує стан економічної небезпеки підприємств інфраструктурної сфери - категорія руйнація інфраструктури. Наведені фактори, що сприяють підвищенню ризику розповсюдження цього явища.

Література: 

1. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on a new approach to the European Programme for Critical Infrastructure Protection./ Making European Critical Infrastructures Brussels, 28.8.2013 - SWD(2013) 318 final more secure.-17 p. – [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure/docs/swd_2013_318_on_epcip_en.pdf
2. Кабанов А.А., Бончук Г.И. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия./ А.А.Кабанов., Г.И. Бончук.// Вестник Санкт-Петербургского университета России.- 2008 - №1(37) – с.120-126 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://elibrary.ru/download/96032235.pdf
3. Коваленко Е.В. Об основных угрозах экономической безопасности предприятий в современных условиях хозяйствования / Е.В. Коваленко// Луганский национальный аграрный университет. – 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/ekon/2010_16/kovalenko.pdf
4. Мацова А.С. Экономическая безопасность и управления рисками туристских предприятий./ А.С. Мацова // Ученые записки Таврического национального унтверситета им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». Том 22 (61).- 2009 г. №2.- с.201-211.
5. Руснак Л.Р. Фактори загроз зовнішнього середовища економічної безпеки підприємства / Л.Р. Руснак // Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук «Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи.-Наукова організація «Перспектива» .- 2013.- Част.ІІ. – 125-129 с.
6. Соколова Е.А. Экономическая безопасность предприятий реального сектора экономики: внутренние угрозы и возможности./ Е.А.Соколова.// Вестник МГОУ.- Серия «Экономика и право» - Москва – 2001, №4(6).- с.48-50. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://elibrary.ru/download/46477029.pdf
7. Франчук В.І. Діагностика загроз економічній безпеці акціонерного товариства./ В.І.Франчук.// Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), - 1(52) – 2011- с. 46-51- (економіка)
8. Міщенко С.П. Концептуальні аспекти економічної безпеки підприємств у ринковій економіці./ С.П. Міщенко// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011 - №2 - с.190-195
9. Оцінка економічної безпеки авіакомпанії: автореф. дис.канд.екон.наук: 08.07.04/ О.М. Бондаренко; Нац.авіц. ун-т. – К., 2004. – 19 с.: рис. – укр.
10. Закон України “Про природні монополі» № 1682-ІІI від 20.04.2000 – [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-14/page2
11. Постанова Національної комісії з регулювання енергетики «Методика розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації» - № 983 від 04.09.2002 – [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ngbi.com.ua/cgi-bin/normative.cgi?cmd=get_text&id=437
12. CENTRAL ASIA: DECA Y AND DECLINE Asia Report N°201/ Internacional Crisis Group working to prevent conflict worldwide – 3 February 2011 – с.47 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/central-asia/201%20Central%20Asia%20-%20Decay%20and%20Decline.ashx

Завантажити текст статті: