ІННОВАЦІЙНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У статті проаналізовано, на основі статистичних даних за останні сім років, сучасний стан підприємств інноваційного машинобудування України, а також, розглянуті питання щодо тенденцій і перспектив його подальшого розвитку. Проведено аналіз темпів зростання інноваційного машинобудування порівняно з іншими галузями промисловості, де застосовуються інновації та визначено місце України у даному сегменті порівняно з економічно розвинутими країнами світу. Детально розглянуті напрямки, за якими здійснюється інноваційна діяльність та джерела її фінансування. Проаналізовано: практичний результат проведених науково-дослідних розробок, а саме, кількості підприємств, що реалізує інноваційну продукцію та займається виготовленням високих технологій; частка нової продукції на ринку представлена такими підприємствами; проблеми реєстрації об’єктів інтелектуальної власності (патентів, промислових зразків і т.д.) у галузі. З’ясовані причини, що заважають розвитку напрямку та запропоновано рекомендації щодо покращення його стану.

Література: 

1. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 №3715-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
2. Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Статистичний збірник. – К.: ДП „Інформаційно–видавничий центр Держкомстату України”. – 2012. – 305 с.
3. Гавриш О. А. Інноваційний чинник конкурентоспроможності Українських машинобудівних підприємств / О. А. Гавриш, С. М. Савченко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=464.
4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
5. An introduction to Mechanical Engineering: Study on the Competitiveness of the EU Mechanical Engineering Industry. – Ecorys. – 2012. – 320 p.
6. Тарасова Н. В. Промисловість України: тенденції, проблеми, перспективи / Тарасова Н. В., Клименко Л. П.,. Ємельянов В. М. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 320 с.

Завантажити текст статті: