УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто процес управління якістю, доведено, що загальне управління якістю є необхідною частиною системи управління підприємством, а також розроблено напрями удосконалення управління якістю продукції об’єкта дослідження – ЗАТ «Молпродукт», м. Переяслав-Хмельницький.

The quality management process is considered. Тhе article gives a substantiation of the necessity of the Total Quality Management as a part of enterprises general management system. The directions of production quality management improving at the JSC «Molproduct» are defined.

Література: 

1. Загальне управління якістю – шлях до досягнення високого рівня досконалості [Electronic Resource] // Mode of access: http://www.management.com.ua/qm/qm004.html Last access: 07-09-2008. − Title from the screen.
2. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14.01.2001 р.
3. ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення. – К., 1995.
4. ДСТУ ІSО 14012-98. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології. Чинний від 01.01.98 р.
5. ISO/FDIS 9000:2000. Системи менеджменту якості. – Основні принципи і словник.
6. Переяслав-Хмельницьке закрите акціонерне товариство «Молпродукт» // Про компанію[Electronic Resource]. Mode of access: http://molproduct.com.ua / Last access: 09-09-2008. −Title from the screen.
7. Новицький Н. І., Олексюк В. Н. Управління якістю продукції [Текст]. – Мінськ: Нове знання, 2003.
8. Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Під ред. І. І. Мазура. – М.: Вища школа, 2003.
9. Варакута С. А. Управління якістю продукції [Текст] : навч. посіб. – М.: ИНФРА–М, 2001.
10. Кабан П. У. XXI сторіччя – з високою якістю української продукції [Текст] / П. Кабан // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2000. – № 4.

Завантажити текст статті: