СТАНОВЛЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

В статті досліджено процеси, що відбуваються в світовій альтернативній енергетиці, та їх вплив на український енергетичний комплекс. Подано оцінку сучасного стану альтернативної енергетики як інструменту забезпечення енергетичної безпеки України, конкурентоспроможності та економічної незалежності держави. Проведено аналіз перспектив поступового заміщення виробництва електроенергії з традиційних паливно-енергетичних ресурсів альтернативними джерелами. Охарактеризовано аспекти держаної підтримки розвитку сонячної енергетики, обґрунтовано переваги застосування сонячних енергетичних установок. Особливу увагу акцентовано на значному впливові виробництва енергії з відновлювальних джерел на стан майбутнього паливно-енергетичного балансу країни.

Література: 

1. Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017: [Електронний ресурс]. – С.13 – Режим доступу: http://www.epia.org/news/publications
2. Renewables Global Status Report 2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR /2013/GSR2013_lowres.pdf
3. Global trends in renewable energy 2013: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unep.org/publications/
4. Офіційний веб-сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/archives/2287
5. Розпорядження Президента України «Про розроблення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу» від 27 лютого 2001 р. № 42/2001-рп // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/42/2001-%D1%80%D0%BF
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання виконання у 2010 році Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії» від 11 серпня 2010 р. № 704 // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 704-2010-%D0%BF
7. Офіційний веб-сайт інтернет-видання IMEPOWER [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://imepower.files.wordpress. com/2013/10/ukraine-renewable-energy-newsletter-27.pdf
8. Закон України № 5485-VI «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show /5485-17
9. Офіційний веб-сайт інтернет-видання "Ефективна економіка" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=1979
10. Офіційний веб-сайт інтернет-видання USELF [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uself.com.ua/index.php?id=28&type =98&L=2
11. Офіційний веб-сайт інтернет-видання "ЛІГА:ЗАКОН" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN3853Z.html

Завантажити текст статті: