ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ І ЄС В МЕЖАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Досліджено динаміку співробітництва між Україною та ЄС у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності за останнє десятиліття. Визначено основі напрями та галузі знань, які є привабливими для співпраці з боку країн ЄС та України. На основі проведеного аналізу систематизовано фактори, що впливають на реалізації інноваційно-інвестиційного співробітництва на міждержавному рівні, та надано пропозиції щодо мінімізації їх негативного впливу. Всі висновки підтверджено фактичними даними міжнародних рейтингів та статистичними даними світових організацій. Запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційного співробітництва між країнами, що базується на концепції сталого розвитку. Особливістю запропонованого підходу є врахування економічного, екологічного та соціального ефекту. Також запропонований підхід дозволяє визначити привабливість окремого інноваційного проекту для кожної з країн-учасниць з врахуванням факторів ризику і невизначеності. Надано рекомендації щодо підвищення ефективності інноваційно-інвестиційного співробітництва України і країн ЄС.

Література: 

1. Александрова В.П. Економічні аспекти державного програмування інновацій / В.П. Александрова // Вісник Інститут економічного прогнозування. – 2002. - № 1 (1). – С.18 – 39.
2. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом / С. В. Валдайцев. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 343с.
3. Вербицька Ю. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону / Ю.М. Вербицька // Актуальні проблеми економіки. – 2007.– № 8.– С. 151 – 156.
4. Данилишин Б. М. Інвестиційна політика в Україні : [монографія] / Б.М. Данилишин, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. — Донецьк: «Юго–Восток, Лтд», 2006. — 292 с.
5. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року [Текст] : [Постанова КМУ від 21 липня 2006 р. № 1001] : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
6. Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку / За ред. Ю.М.Бажала. – К.: Ін‐т екон. прогнозування НАН України, 2002.
7. Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге / Под общ. ред. И.И. Мазура. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2004. — с. 664.
8. Отчет о конкурентоспособности регионов Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://competitiveukraine.org
9. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
10. Офіційний сайт статистики ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
11. Офіційний сайт Transparency International Україна 2012-2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ti-ukraine.org/
12. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : [монографія] : у 2 ч. – Ч. 2 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 273 с.
13. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посібн. / Д.М. Стеченко. – К: Вища школа, 2002. – 254 c.

Завантажити текст статті: