МОДЕЛІ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ В УПРАВЛІННІ ІЄРАРХІЧНИМИ ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ

У статті розглянуто діяльність ієрархічної торгової мережі як об’єкта системної динаміки. Обґрунтовано доцільність використання методів імітаційного моделювання для врахування динамічності, стохастичності, дискретно-неперервності та нелінійності торгових систем. Наведено концептуальну схему діяльності «центру» ієрархічної торгової мережі як керівного органу. Розглянуто найбільш поширені функції стимулювання попиту. Побудована модель системної динаміки діяльності торгової мережі з використанням середовища імітаційного моделювання Powersim. Проаналізовано результати діяльності торгової мережі при різних функціях стимулювання попиту: заохочення при будь-якому замовленні, стимулювання при замовленні вищому за встановлене центром, стимулювання зі штрафами і заохоченнями, діяльність без стимулювання. Наведені графіки їх одиничних реалізацій. Порівняно результати застосування функцій стимулювання попиту за показниками прибутковості, обсягу запасів та обсягу реалізованої продукції. Надано рекомендації щодо використання відповідних функцій стимулювання для досягнення цілей компанії (мінімізації рівнів запасів, максимізації прибутку, максимізації обсягів продажів).

В статье рассмотрена деятельность иерархической торговой сети как объекта системной динамики. Обоснована целесообразность использования методов имитационного моделирования для учета динамичности, стохастичности, дискретно-непрерывности и нелинейности торговых систем. Приведена концептуальная схема деятельности «центра» иерархической торговой сети в качестве руководящего органа. Построенная модель системной динамики деятельности торговой сети с использованием среды имитационного моделирования Powersim. Рассмотрены наиболее распространенные функции стимулирования спроса: поощрение при любом заказе, стимулирование при заказе выше указанного центром, стимулирование с штрафами и поощрениями, деятельность компании без стимулирования. Показаны графики их единичных реализаций. В работе мы сравнили результаты применения функций стимулирования спроса по показателям прибыльности, объема запасов и объема реализованной продукции. Даны рекомендации относительно выбора функции стимулирования для достижения целей компании (минимизации уровня запасов, максимизации прибыли, максимизации объемов продаж).

Література: 

1. Державна служба статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Назаренко О.І. Збалансована система показників управління запасами в ієрархічній торговій мережі / Ю. А. Пасенченко, О. І. Назаренко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2012. №9. – С. 505-509.
3. Форрестер, Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика) [Текст] / Дж. Форрестер; пер. с англ.; общая редакция и предисловие Д.М. Гвишиани. – М.: Прогресс, 1971. – 340 с. – Библиогр.: с. 336-337.
4. Левченко Ф.М. Системна динаміка як метод дослідження військової охорони здоров’я України / Ф.М. Левченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – 2011. – № 3(44).
5. Лычкина Н.Н. Имитационные модели в процедурах и системах поддержки принятия стратегических решений на предприятия / Н. Н. Лычкина // «Бизнес-информатика». – 2007. – № 1.– С. 29-35.
6. Худа В. В. Діяльність гуртових підприємств як елемент функціонування ринкового середовища / В. В. Худа, Н. О. Кузьміна, С. О. Кириченко // Проблеми формування нової економіки XXI століття : зб. наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 17-19 грудня 2008р. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2008dec/6_huda_kuzmin.php
7. Ткаліченко C. B., Математичне моделювання управління запасами в ієрархічних системах, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»: 08.00.11/ С.В. Ткаліченко – К., 2009. – 193с.

Завантажити текст статті: