МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ

Проведено моделювання ціни сонячних елементів із нанотехнологічною складовою за методикою, заснованною на використанні регресійного аналізу виділених ціноутворюючих факторів. Вибір факторів пов’язується із техніко-експлуатаційними показниками сонячних елементів – ефективності, електричної потужності, розмірів, ваги сонячного модуля та витрат на його обслуговування. На першому етапі будується рівняння регресії, виходячи з певних значень параметрів товару із нанотехнологічною складовою, а також ціни на товар. Перевірка отриманих коефіцієнтів регресії на статистичну значущість обумовлює виключення двох параметрів, – розмірів та ваги сонячного модуля, з функції ціни. Ранжування ціноутворюючих факторів за ступенем їх впливу на ціну сонячного елементу проаналізовано з використанням коефіцієнту регресії в стандартизованому вигляді, парного коефіцієнту кореляції та -коефіцієнту певного ціноутворюючого фактору. Проведений аналіз свідчить, що вага значущості ефективності сонячного елементу для його ціни найвища, а значення електричної потужності – найнижче. Витрати на обслуговування обіймають проміжне значення для формування ціни.

Проведено моделирование цены солнечных элементов с нанотехнологической составляющей по методике, основанной на использовании регрессионного анализа выделенных ценообразующих факторов. Выбор факторов связывается с технико-эксплуатационными показателями солнечных элементов – эффективности, электрической мощности, размеров, веса солнечного модуля и расходов на его обслуживание. На первом этапе строится уравнение регрессии, исходя из определенных значений параметров товара с нанотехнологической составляющей, а также цены на товар. Проверка полученных коэффициентов регрессии на статистическую значимость обусловливает исключение двух параметров, – размеров и веса солнечного модуля, из функции цены. Ранжирование ценообразующих факторов по степени их влияния на цену солнечного элемента проанализировано с использованием коэффициента регрессии в стандартизированном виде, парного коэффициента корреляции и -коэффициента определенного ценообразующего фактора. Проведенный анализ свидетельствует, что вес значимости эффективности солнечного элемента для его цены наивысший, а значение электрической мощности - самое низкое. Расходы на обслуживание занимают промежуточное значение для формирования цены.

Література: 

1. The World Nanotechnology Market (2006) [Electronic resource]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.reportlinker.com/p045780/The-World-Nanotechnology-Market.html. – Назва з екрану.
2. Хульман А. Экономическое развитие нанотехнологий: обзор индикаторов [Текст] / А. Хульман // Форсайт. – 2009. – № 1 (9). – С. 31–32.
3. Nanosolar Utility Panel  NSC-001Rev 12 (12/2011) . – 2 p. [Electronic resource]. – Режим доступу до ресурсу: www.nanosolar.com. – Назва з екрану.
4. First Solar FS Series 2 PV Module  PD-5-401-02 NA MAY 2011. – 2 p. [Electronic resource]. – Режим доступу до ресурсу: www.firstsolar.com. – Назва з екрану.
5. Слуцкин Л. Н. Курс МВА по прогнозированию в бизнесе [Текст] / Л. Н. Слуцкин – М.: Альпина Бізнес Букс, 2006. – 277 с.
6. Коротченкова Ю. О. Методичний підхід до ціноутворення на товари з нанотехнологічною складовою [Текст] / Ю. О. Коротченкова, Б. С. Серебренников // Науково-практичний інформаційний журнал «Науково-технічна інформація» – Київ, 2010. – С. 24-28.
7. Гулевская А. А. Стратегия ценообразования на международном рынке [Текст] / А. А. Гулевская // Современные аспекты экономики. – 2004. – С. 229–235.
8. А. Горчаков, Математичний апарат для інвестора. Кореляційний та регресійний аналіз [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ufin.com.ua/ analit_mat/poradnyk/049.htm. – Назва з екрану.

Завантажити текст статті: