ГРУПУВАННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

Дано авторське визначення інтелектуально-інноваційної системи регіонів як сукупності взаємопов’язаних підсистем формування, генерації, освоєння знань і дифузії інновацій та їх елементів, локалізованих на певній території, яким притаманні певні властивості, що взаємодіючи, зумовлюють нову інтегровану цілісність, а також сукупність органів регіонального управління та інститутів, що забезпечують реалізацію інноваційного процесу в регіонах. У даній статті розглянуто світовий досвід оцінки розвитку регіональних інноваційних систем. На основі проведеного аналізу методичних підходів до оцінки рівня розвитку регіональних інноваційних систем автором проведено групування підходів, а також визначені їх позитивні сторони та недоліки. У свою чергу, це зумовлює необхідність подальших розробок методичних підходів до оцінки рівня розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів, які надали б можливість оцінити кожну підсистему інтелектуально-інноваційної системи регіонів за більш повним переліком взаємопов’язаних та взаємодіючих показників, а також точніше оцінити передумови становлення економіки знань в регіонах.

Дано авторское определение интеллектуально-инновационной системы регионов как совокупности взаимосвязанных подсистем формирования, генерации, освоения знаний и диффузии инноваций и их элементов, локализованных на определенной территории, которым присущи определенные свойства, взаимодействуя, вызывают новую интегрированную целостность, а также совокупность органов регионального управления и институтов, обеспечивающих реализацию инновационного процесса. В статье рассмотрен мировой опыт оценки развития региональных инновационных систем. На основе проведенного анализа методических подходов к оценке уровня развития региональных инновационных систем проведено группирование подходов, а также определены их положительные стороны и недостатки. В свою очередь, это вызывает необходимость дальнейших разработок методических подходов к оценке уровня развития интеллектуально-инновационной системы регионов, которые предоставили бы возможность оценить каждую подсистему интеллектуально-инновационной системы регионов по более полному перечню взаимосвязанных и взаимодействующих показателей, а также точнее оценить предпосылки становления экономики знаний в регионах.

Література: 

1. Бандин Д.В. Сбалансированная система показателей инновационного развития региона / Д.В. Бандин, Ю.М. Максимов, С.Н. Митяков, О.И. Митякова // Труды Всероссийской научно-практической конференции «Региональные проблемы экономики и менеджмента». – Н.Новгород: НГТУ, 2007. – C. 37-49.
2. Баранова Е.С. Оценка инновационного потенциала региона / Е.С. Баранова // Известия ИГЭА (БГУЭП). – 2011. – № 6. – С. 32-39.
3. Бубенко П.Т. Регіональна науково-технічна ситема: проблеми упраління та визначення ефективності / П.Т. Бубенко, В.А. Гусев, Г.О. Михайлова // Материалы Х межд. научно-практ. конф. «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики». – Киев – Симферополь – Алушта: ЧП «Фактор», 2005. – С. 137–141.
4. Герасимчук З.В. Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону: монографія / З.В. Герамсимчук, Н.С. Куцай. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 216 с.
5. Гусєв В. Державна інноваційна політика: регіональний аспект / В. Гусєв // Управління сучасним містом. – 2003. – №7–9(11). – С. 100–114.
6. Жихор О.Б. Потенціал інноваційного розвитку регіонів України та його резерви / О.Б. Жихор // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2009. – №16. – С.100–110.
7. Золотухина А.В. Методология построения научно-инновационного профиля региона: опыт ОЭСР и ЮНЕСКО в российском контексте / А.В. Золотухина // ИнвестРегион № 2. – 2012. – С. 41-47.
8. Измерение экономики знаний: теория и практика / под ред. Л.К. Пипия. – М. : Ин-т проблем развития науки РАН, 2008. – 191 с.
9. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: Аналітичні матеріали до парламентських слухань/ Л.І.Федулова, Ю.М. Бажал, І.А. Шовкун та ін.; за ред. Л.І. Федулової, Г.О. Андрощука. – К.: Ін-т ек-ки та прогнозування НАН України, 2009.– 196с.
10. Котов Д.В. Оценка инновационного развития национальной экономики /Д.В. Котов // Актуальные проблемы экономики и управления: мат междунар нау.пр конф (Москва, апрель, 2011). Т1. – М.: РИОР, 2011. – С. 29-33.
11. Макаров М.О. Оцінка інноваційного потенціалу регіону / М.О. Макаров // Матеріали V між нар. наук.-пр. конф. «Досягнення європейської науки 2009», 17-25 червня 2009р. / Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, - 2009. – С. 16-19.
12. Маскайкин Е.П. Инновационный потенциал региона: сущность, структура, методика оценки и направления развития / Е.П. Маскайкин, Т.В. Арцер // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». Выпуск 10. - Челябинск, 2009. - №21 (154). – С. 47-54.
13. Полякова Ю. Перспективи участі регіонів України у формуванні національної інноваційної системи в умовах глобалізації / Ю. Полякова, І. Бабець // Регіональна економіка. – 2006. – №3. – С.96–102.
14. Сергеев. В.А. Оценка и анализ инновационного потенциала Ульяновской области / В.А. Сергеев, В.В. Скобеева, К.Э. Баширов // Инновации, 2008, - № 1. – С. 98-104.
15. Тульчинська С.О. Органічність функціонування інтелектуально-інноваційної системи регіонів: монограф. / С.О. Тульчинська. – Херсон: Ви-во «ПП Вишемирський В.С.», 2012. – 400 с.
16. Управління інноваційними процесами в регіонах: Монографія. / За ред. М.А. Козоріз і Т.С. Смовженко. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 263 с.

Завантажити текст статті: