ВІД СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДО ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ?

Проаналізовано фактори підвищення конкурентоспроможності держави як першооснови забезпечення якості життя її громадян. Охарактеризовано складові стратегії “Європа 2020” з розробкою і втіленням у життя загальних принципів сучасної індустріальної політики для створення сприятливих умов щодо підтримки і розвитку сильної, конкурентоздатної і різноманітної промислової основи Європи. Досліджено зміни у номенклатурі та обсягах виробництва промислової продукції в Україні. Зазначено, що в індустрії продовжують домінувати галузі з виробництва продукції з низьким рівнем доданої вартості (металургійна, хімічна промисловість). Запропоновано заходи з удосконалення механізму управління інноваційною політикою держави. Їх реалізація спрямована на поліпшення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу держави. За даних умов має забезпечуватися впровадження енерго- та ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій, виробництво та реалізація нових видів продукції з конкурентними перевагами як на внутрішньому, так і на європейському та світовому ринках.

Проанализированы факторы повышения конкурентоспособности государства как первоосновы обеспечения качества жизни ее граждан. Охарактеризованы составные стратегии "Европа 2020" с разработкой и воплощением в жизнь общих принципов современной индустриальной политики для создания благоприятных условий относительно поддержки и развития сильной, конкурентоспособной и разнообразной промышленной основы Европы. Исследованы изменения в номенклатуре и объемах производства промышленной продукции в Украине. Отмечено, что в индустрии продолжают доминировать отрасли по производству продукции с низким уровнем добавленной стоимости (металлургическая, химическая промышленность). Предложены меры по усовершенствованию механизма управления инновационной политикой государства. Их реализация направлена на улучшение социально-экономических, организационных и правовых условий для эффективного воссоздания, развития и использования научно-технического потенциала государства. При данных условиях должно обеспечиваться внедрение энерго- и ресурсосберегающих, экологически чистых технологий, производство и реализация новых видов продукции с конкурентными преимуществами, как на внутреннем, так и на европейском и мировом рынках.

Література: 

1. Лібералізм і модернізація (за матеріалами «круглого столу») // Економіка України. – 2011. –№ 8 (597). – С. 3-19.
2. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт.-упор.: Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.
3. Тенденции развития мирового производства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.empitry.com/411-tendencii-razvitiya-mirovogo-proizvodstva.html. – Заголовок с экрана.
4. Арабей Е. Новая европейская стратегия “Европа 2020” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eulaw.ru/content/307. – Заголовок с экрана.
5. Стратегічне управління національним економічним розвитком: монографія: в 2 т. / За заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: “ДВНЗ” ДонНТУ, 2013. – Т. 1. – 338 с.
6. Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період: Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / За заг. ред. В.В. Засадко. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 272 с.
7. Представництво України при Європейському Союзі. Торгівля між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/ua/30989.htm. – Заголовок з екрану.

Завантажити текст статті: